Вътрешните правила за контрол на ИТ по Закона за хората с увреждания

Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания. Правилата са издадени на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Публикувани са след обсъждане с експерти на Министерството на труда и социалната политика.

В приложение към Правилата са описани също така критериите, които ще позволяват на работодателите да се освобождават от задължението си за наемена не хора с увреждания, съгласно квотите.

Най-общо работодателите могат да се освобождават от това задължение, когато са налични специфични фактори на работната среда. Такива специфични фактори са условия на труд, върху които не може да се въздейства достатъчно с технически и организационни мерки, за да се намали негативното им въздействие.

Определено е също така компенсационните вноски, които се дължат при неизпълнение на квотите за наемане да бъдат заплащани по сметката на ИА ГИТ, като в Правилата специално е уточнено основанието, което следва да бъде записано в платежното нареждане.

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания са публикувани на официалната интернет страница на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Задължения за квоти по ЗХУ“.

Източник: Главна инспекция по труда