Промени в Наредбата за отпуските от месец юли 2018

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от м.юли 2018

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които влизат в сила от м.юли 2018 касаят следното:

1.Промени относно преизчисляването на нормата за продължителност на работното време при установено сумирано изчисляване на работното време, в случаите, в които работниците и служителите ползват отпуск за временна неработоспособност.

Чл. 9б, ал. (3) от наредбата вече гласи, че когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1

С това на практика се уеднаквява трудовото и осигурителното законодателство в тези случаи – нормата на работното време се редуцира с толкова часове, за колкото работникът и служителят ще получи парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Важно е да се отбележи, че при наличие на нощен труд, както нормата на работното време, така и часовете, за които се изплаща паричното обезщетение се образуват след преизчисляване на нощните часове в дневни.

Всичко това следва да се има предвид и когато се попълват данните в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, която се подава по реда на НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

2. Промяна в отчитането на извънреден труд

Промяна има и по отношение отчитането на часовете извънреден труд пред ГИТ, в случаите в които те съдържат нощни часове. Нощните часове се приравняват на дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2.  от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

3. Промени във връзка с отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст

От 01.07.2018 влизат нови разпоредби на КТ по отношение отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст и с  наредбата се въвеждат изменения и допълнения с цел  привеждане на наредбата в съответствие с Кодекса на труда. Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

Изменени и допълнени са също така приложенията,  които се подават от осиновителите до работодателя, за ползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст