Повишаване осведомеността на служителите по отношение на Covid-19

Какво могат да направят работодателите на практика, за да помогнат в борбата с пандемията от коронавирус и да предпазят служителите си?

Освен задължителните нормативно действия, които работодателите трябва да предприемат, знанията и осведомеността са от основно значение — всеки трябва да бъде добре информиран за начините на разпространение на вируса, симптомите на инфекция и начините за ограничаване на експозицията до минимум.

Следното видео може да послужи на организациите да предоставят на работниците необходимата информация и да въведат мерки за предотвратяване на инфекцията. Може да се използва също така като част от материалите за периодичен инструктаж или извънреден инструктаж на служителите, които се връщат на работа след повече от 45 дни.  (На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.)

Онлайн оценка на риска – Covid-19

Трудовото законодателство задължава работодателите при всеки нововъзникнал риск, какъвто е и рискът от коронавирус (Covid-19), да направят:

 • актуализация на оценката на риска;
 • да планират и прилагат мерки за минимизирането му.

Благодарение Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) вече е възможно оценката на риска да се изготви онлайн чрез разработения интерактивен инструмент за целта. (Изрично е отбелязано, че информацията в него не обхваща здравните заведения, за които са налични специфични нормативни актове и указания на здравните органи.)

Интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-19 е свободно достъпен, само срещу регистрация през платформата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Може да бъде достъпен от тук:  https://oiraproject.eu/bg/oira-tools

Различните модули в платформата дават насока за  основните рискове от КОВИД-19, както и различни мерки, които работодателят следва да предприеме за минимизирането на риска.

Работодателите могат да предприемат както технически, така и организационни мерки, за част от които Инспекцията по труда разпространи информация още при обявяването на извънредното положение.

Част от организационните мерки са свързани с:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.
 • Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.
 • Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.
 • Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.
 • Разработване на  специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 • Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
 • Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

Част от техническите мерки са:

 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.
 • Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Подробни законодателни изисквания за защита от биологични агенти, в т.ч. специфични за лечебните заведения, са разписани в Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) и НАРЕДБА № 3 от 08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр. 43/2013 г., в сила от 11.05.2013 г.).

Допълнителна информация, в т.ч. конкретни мерки за защита, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести на адрес:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Освен това на платформата EU-OSHA ще намерите множество други интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности, преведени на български език и предназначени основно за подкрепа на микро и малки предприятия.

 

Служба по трудова медицина СТМ-ТИЙМКОД

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Тя изпълнява предимно превантивни функции, които се реализират чрез оказвана консултантско-съветническа дейност. Няма контролни и разпоредителни дейности – те са делегирани от законодателството на Инспекция по труда.

Основните дейности, с които Служба по трудова медицина към ТИЙМКОД  може да ви бъде полезна са:

 • Задължителни обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ с практическа насоченост. Провеждаме и обучения на място при клиента, независимо от дестинацията.Клиентът има възможност да даде заявка за допълнителни теми и казуси от своята практика, които да бъдат включени в програмата.
 • Оценка на риска;
 • Организация на периодични медицински прегледи за работниците и служителите;
 • Измерване на факторите на работната среда ( Орган за контрол от вида „С“). Органът разполага с най-модерни уреди за измерване на физични фактори на работната среда /осветление, шум и микроклимат/, както и уред за измерване на Импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник“, съпротивление на изолацията и съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни уредби, измерване на климатични и вентилационни инсталации и др.
 • Комплексно обслужване, с което Вие прехвърляте цялата грижа и задължения по осигуряването на Здравословни и Безопасни Условия на труд на нас.

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина, съгласно българското законодателство. Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в,25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Свържете се с нас за повече информация или направете запитване за оферта на следните телефони или e-mail адрес:

Офис телефон: +359 2 88 48 469
Мобилен телефон: +359 896 659 238;
E-mail: team@team-code.org или чрез Контактната форма на сайта

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването (http://www.mh.government.bg) в раздел “Регистри”, както и в самото министерство.

Онлайн заявяване на трудов договор до 120 дни за сезонна работа

Наетите и на трите вида договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпоматане

От 26.05.2020 г., земеделските стопани и тютюнопроизводителите вече могат да заявяват по електронен път и образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Това е третият вид трудов договор, създаден специално за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство. Дейността му е регламентирана с &43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 13.05.2020 г. и ще е в сила до 31.10.2020 г.

За сключените до 26 май 2020 г. договори земеделските стопани и тютюнопроизводители са длъжни в срок до 29 май 2020 г. да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“. След 26 май 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

За наемане на работна ръка за прибиране на реколтата земеделските стопани и тютюнопроизводители могат сключват договори и за повече от един ден по &49б от Закона за мерките и действията в условията на извънредно положение, гласувано с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците. Тяхното действие също е до 31.10.2020 г. И за двата вида договори за повече от един ден не е необходимо предварително заплащане на осигурителни вноски, като те могат да се сключват за 4, 6 и 8 часа.

Земеделците могат да продължат да използват и създадените през 2015 г. с чл. 114а от Кодекса на труда т.нар. еднодневни договори, които се сключват за един ден (8 часа) или за 4 часа и които се предоставят след предварително платени осигурителни вноски.

Наетите в селското стопанство по силата на който и да е от трите вида специални договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не губят право на социално подпомагане и не се налага да полагат общественополезен труд.

И трите вида договори се предоставят по електронен път през Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват портала за пръв път и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а“. http://www.gli.government.bg/page.php?c=82

При необходимост назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори могат да съдействат на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа със софтуера. Указания за използването на Портала са публикувани и в сайта на проекта http://innovation.gli.government.bg/, Дейност 10.

От началото на годината до момента са регистрирани над 73 000 еднодневни договори от 564 земеделски стопани, отглеждащи предимно лозя, ябълки и лавандула. Още 66 земеделски стопани са заявили 2500 бр. договори за повече от един ден за 29 500 човекодни за отработване, основно за прибиране на розовия цвят.

Източник:Главна инспекция по труда

Удължаване на срока за изпълнение на квотите по ЗХУ

Агенцията по заетостта ще продължи да приема годишните уведомления от работодатели, които ще търсят да наемат хора с трайни увреждания, за да изпълнят квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Уведомлението може да се подаде в срок до един месец от отмяната на извънредното положение, съгласно разпоредбите на  чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Уведомленията се подават, когато работодателите желаят да попълнят необходимите бройки  чрез посредничеството на Агенцията или други регистрирани посреднически организации и не са изпълнили квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Ако работодателят не желае да ползва посредничество, той не е длъжен да подава уведомление, а да предприеме самостоятелни действия за наемане на хора с трайни увреждания. В ЗХУ са посочени и случаи, в които работодателите се освобождават от задължението за квота.

В случай че са налице основания за подаване на уведомление, е необходимо то да се изготви по образец и да се изпрати до бюрото по труда, на чиято територия е седалището на предприятието.

Подаването може да се осъществи чрез лицензиран пощенски оператор илипо електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, включително чрез профил в Системата за сигурно електронно връчване.

В периода на стриктно прилагане на мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, Агенцията по заетостта не препоръчваподаването на уведомлението да се извършва чрез посещение на съответното бюро по труда, но и няма да бъде отказан приемът на уведомление на място.

Агенцията по заетостта напомня, че работодателите нямат задължение да уведомят бюрото по труда за работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, както и че тези места не се вземат предвид при отчитане изпълнението на квотата по чл. 38 ал. 1 от ЗХУ.

Образецът на уведомление и Процедурата за подаване на уведомления за заемане на работни места за хора с трайни уврежданиясъгласно чл. 41 от ЗХУ са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта и са достъпни на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/uvedomlenie-ot-rabotodatel-zhu/.

Източник: Агенция по заетостта

Справяне със стреса, възникващ по повод заразата с COVID-19

pastedGraphic.png

Справяне със стреса, възникващ по повод COVID-19

Нормално е да се чувствате тъжни, стресирани, объркани, уплашени или ядосани по време на криза. Затова може да следвате следните полезни съвети:

 • Помнете, че няма никаква полза от паниката. Когато сме стресирани, способността на имунната система да се бори с антигените е намалена. Ето защо ставаме по-податливи на инфекции.
 • Разговорите с хора, на които имате доверие, могат да помогнат. Свържете се с приятелите и семейството си.
 • Ако трябва да си останете у дома, поддържайте здравословен начин на живот – включително правилна диета, сън, упражнения и социални контакти с близки вкъщи и по имейл и телефон с други семейства и приятели.
 • Не използвайте цигари, алкохол или други наркотици, за да се справите с емоциите си.
 • Акцентирайте върху фактите. Съберете информация, която ще ви помогне точно да определите риска, за да можете да вземете разумни предпазни мерки. Намерете надежден източник, на който можете да се доверите, като уебсайт на СЗО или държавна агенция за обществено здраве.
 • Ограничете напрежението, притеснението и вълнението, като намалите времето, което вие и вашето семейство прекарвате в гледане или слушане на медийно отразяване, което възприемате като прекалено или разстройващо.
 • Възползвайте се от умения, които сте използвали в миналото, които са ви помогнали да се справите с други неприятности в живота ви.
 • Ако се чувствате пренапрегнати, говорете със здравен работник или съветник. Изгответе си план, къде да отидете и как да потърсите помощ за нуждите на физическото и психичното здраве, ако се налага.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, Професор д-р Тодор Кантарджиев дмн, съветва:

„Препоръчвам на хората да се приема повече витамин D. Всички мерки, които се взимат по време на пика на грипната епидемия, преминал преди няколко седмици, трябва да се вземат и сега. Да се ограничават контактите, да се мият ръцете и ако няма маски, да се слагат шалове на устата“.

pastedGraphic_1.png

Ползвани информация и материали от следните източници:

 • Световната здравна организация
 • Европейски център за превенция и контрол на заболяванията
 • Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Основни защитни мерки срещу новия коронавирус

Основни защитни мерки срещу новия коронавирус

 • Мийте ръцете си често

Редовно и старателно почиствайте ръцете си с разтриване на ръце на алкохолна основа или ги измивайте със сапун и вода.

Защо? – Измиването на ръцете си със сапун и вода или използването на разтвор за ръце на алкохолна основа убива вируси, които може да са на ръцете ви.

 • Поддържайте социално дистанциране

Поддържайте поне 1 метър разстояние между себе си и всеки, който кашля или киха.

Защо? – Когато някой кашля или киха, пръска малки капчици течност от носа или устата си, които могат да съдържат вирус. Ако сте твърде близки, можете да дишате капчиците, включително вируса COVID-19, ако човекът, който кашля, има заболяването.

 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата

Защо? – Ръцете докосват много повърхности и по тях могат да се полепят вируси. Веднъж замърсени, ръцете могат да пренесат вируса в очите, носа или устата. Оттам вирусът може да навлезе в тялото ви и да ви разболее.

 • Практикувайте дихателна хигиена

Уверете се, че вие ​​и хората около вас спазвате добра дихателна хигиена. Това означава да покриете устата и носа със свити лакът или тъкан, когато кашляте или кихате. След това изхвърлете използваната тъкан незабавно.

Защо? – Капки разпространява вирус. Следвайки добра респираторна хигиена, вие предпазвате хората около вас от вируси като настинка, грип и COVID-19.

Важно! Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете медицинска помощ по-скоро!

Препоръчително е да си останете вкъщи, ако изпитвате неразположение. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ и се обадете предварително. Следвайте указанията на местния здравен орган.

Защо? – Националните и местните власти ще разполагат с най-актуалната информация за ситуацията във вашия район. Обаждане предварително, ще позволи на вашия доставчик на здравни услуги бързо да ви насочи към подходящото здравно заведение. Това също ще ви защити и ще ви помогне да предотвратите разпространението на вируси и други инфекции.

Какви са препоръките за предотвратяване на  предаването на коронавирус?

pastedGraphic_1.png

Стандартните препоръки за предотвратяване 

 разпространението на инфекция включват:

 • Често почиствайте ръцете, като използвате препарат за ръце на основата на алкохол или сапун и вода
 • Когато кашляте и кихате, покрийте устата и носа с огънат лакът или някаква тъкан – изхвърлете веднага тъканта и измийте ръцете си
 • Избягвайте близък контакт с всеки, който има треска и кашлица
 • Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете медицинска помощ рано и споделете предишната история на пътуването с вашия лекар
 • Когато посещавате пазари на живо в райони, в които понастоящем има случаи на нов коронавирус, избягвайте директния незащитен контакт с живи животни и повърхности, които са били в контакт с животни

pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.png

 • Трябва да се избягва консумацията на сурови или подхранвани животински продукти. Със суровото месо, млякото или субпродуктите трябва да се работи внимателно, за да се избегне кръстосано замърсяване с неварени храни, съгласно добрите практики за безопасност на храните.

.pastedGraphic_4.pngpastedGraphic_5.png

Мерки за защита на лица, които са в или наскоро посетили (последните 14 дни) райони, където COVID-19 се разпространява

 • Следвайте указанията, описани в препоръките за предотвратяване на предаването на коронавирус.
 • Останете вкъщи, ако започнете да чувствате неразположение, дори с леки симптоми като главоболие и лек хрема, докато не се възстановите.

Защо? Избягването на контакт с други хора и посещенията в медицински заведения ще позволят на тези заведения да работят по-ефективно и ще помогнат да защитите вас и другите от възможни вируси COVID-19 и други вируси.

 • Ако развиете треска, кашлица и затруднено дишане, незабавно потърсете лекарска помощ, тъй като това може да се дължи на респираторна инфекция или друго сериозно състояние.

Защо?  Предварително обаждане, ще позволи на вашия личен лекар или здравна служба, бързо да ви насочат към подходящото здравно заведение. Това също ще помогне за предотвратяване на възможно разпространение на COVID-19 и други вируси.

pastedGraphic_6.png

Информация за пътуващите

Самото изследване на температурата, при излизане или влизане в дадена държава, не е ефективен начин за спиране на международното разпространение, тъй като заразените индивиди могат да бъдат в инкубационен период, може да не проявяват явни симптоми в началото на заболяването или да разсеят треска чрез използването на антипиретици.

В допълнение, подобни мерки изискват значителни инвестиции за това, което може да носи малки ползи. По-ефективно е да се предоставят съобщения и препоръки за превенция на пътниците и да се събират декларации за здраве при пристигане, с данни за контакт на пътниците, за да се даде възможност за правилна оценка на риска и евентуално проследяване на контакт на пристигащите пътници.

pastedGraphic_7.png

Препоръки към пътуващите в други държави

Препоръчително е пътуващите, които са болни, да забавят или избягват пътуването до засегнатите райони, по-специално за възрастни пътници и хора с хронични заболявания или основни здравни състояния.

Общите препоръки за лична хигиена, етикет за кашлица и поддържане на разстояние поне един метър от лица, проявяващи симптоми, остават особено важни за всички пътуващи. Те включват:

 • Извършвайте хигиена на ръцете често, особено след контакт с дихателни секрети. Хигиената на ръцете включва или почистване на ръцете със сапун и вода, или с разтриване на ръка на алкохолна основа. За предпочитане са разтриващите се на алкохол ръце, ако ръцете не са видимо замърсени; измийте ръцете със сапун и вода, когато са видимо замърсени;
 • Покрийте носа и устата си с огънат лакът или хартиена тъкан, когато кашляте или кихате и изхвърляте веднага тъканта и извършвате хигиена на ръцете;
 • Въздържайте се от докосване на устата и носа;
 • Медицинска маска не е необходима, ако не проявява никакви симптоми, тъй като носенето на маска – от всякакъв вид – не защитава хора, които не са болни.  Ако трябва да се носят маски, важно е да се следват най-добрите практики за носене, сваляне и изхвърляне на тях и за хигиена на ръцете след отстраняване.
 • Внимавайте какво консумирате!

pastedGraphic_8.png

 • Що се отнася до всяко пътуване, пътуващите също се съветват да спазват правилни хигиенни практики, включително петте ключа за безопасност на храните , както и препоръки за намаляване на риска от предаване на възникващи патогени от животни на хора на живи пазари .