Извънредно обучение на 27.06.2019г: Краен срок за работодателите във връзка с новите квоти за хора с увреждания

Уважаеми дами и господа,

 Обучението на което ви каним да се включите на 27.06.2019г.  е извънредно и е във връзка със засиления интерес към вече съвсем наближаващия краен срок 03.07.2019г. за прилагането на новите изисквания към работодателите, свързани с назначаването на лица с увреждания – процед ури по изпълнине или освобождаване от изискванията, алтарнативни мерки, компенсационни такси, глоби и т.н. Read more

Вътрешните правила за контрол на ИТ по Закона за хората с увреждания

Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания. Правилата са издадени на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Публикувани са след обсъждане с експерти на Министерството на труда и социалната политика.

В приложение към Правилата са описани също така критериите, които ще позволяват на работодателите да се освобождават от задължението си за наемена не хора с увреждания, съгласно квотите.

Най-общо работодателите могат да се освобождават от това задължение, когато са налични специфични фактори на работната среда. Такива специфични фактори са условия на труд, върху които не може да се въздейства достатъчно с технически и организационни мерки, за да се намали негативното им въздействие.

Определено е също така компенсационните вноски, които се дължат при неизпълнение на квотите за наемане да бъдат заплащани по сметката на ИА ГИТ, като в Правилата специално е уточнено основанието, което следва да бъде записано в платежното нареждане.

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания са публикувани на официалната интернет страница на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Задължения за квоти по ЗХУ“.

Източник: Главна инспекция по труда

Определяне на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година

Определяне на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година

По силата на Закона за статистиката, работодателите са длъжни ежегодно до края на м. март да предоставят на НСИ данни засредносписъчен брой на наетите лица за предходната календарна година. Задължението е въведено както за българските, така и за смесените предприятия с чуждестранно участие.

В Указанията на НСИ за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд се предвижда, че в списъчния брой на персонала се включват всички лица, наети на работа (постоянна, временна и сезонна) по трудово правоотношение. Лицата, работещи на непълно работно време, се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на едно лице, наето на пълно работно време.

Включват се и лицата, които отсъстват временно от работа, поради отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск не по-дълъг от 3 месеца и отпуск по майчинство.

Read more

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2019г.

Изтича срокът за подаване на декларациите за условията на труд

Напомняме на работодателите, че на 30 април 2019 г. изтича срокът за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, който тече от началото на годината. Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 г. предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

По инициатива на Инспекцията по труда от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“ са публикувани указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за Е-услуги на ИА ГИТ.

5 причини да използвате „Таен клиент“

Собствениците на фирми винаги търсят начини за подобряване на обслужването на клиентите. За да растат и да постигнат отлични оценки на удовлетвореността на клиентите е наложително да се измери клиентския опит за покупка по обективен начин.

Кои са ключовите елементи за успеха?

Използването на „Таен клиент“ позволява на собствениците на фирми да получат бърза, надеждна и качествена обратна връзка от гледна точка на клиентите. Той е безценен инструмент за подпомагане на оценката на работа на екипите за обслужване на клиенти, бюджетите за обучение.

Нашите клиенти използват услугата ни „Таен клиент“ за: Read more

Нов Закон за хората с увреждания и ново задължение за работодателите- 2019г.

От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.), който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.
С него се вменява ново задължение за работодателите с 50 и над 50 работници и служители с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания. Работодателите трябва да назначат такива работници, съгласно квота както следва:
– Работодател с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания
– Работодател със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

До момента работодателите бяха задължени да определят места за трудоустрояване, съгласно чл.315 от КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях бяха за лица с трайни увреждания.

В чл. 38, ал. 2 от новия Закон за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от КТ, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за лица с трайни увреждания.

Все още има неясноти по отношение на конкретните правила, по които трябва да се изпълняват квотите.
По реда на чл. 41, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки ще сe определят с правилника за прилагането на Закона. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона, до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на Закона. Алтернативните мерки, насочени към подкрепа и насърчаване заетостта на хората с трайни увреждания, предстои да бъдат разписани детайлно в правилник за прилагането на Закона и всеки работодател ще има възможност да прибегне до тях в случай, че не желае да изпълни квотните задължения.

Предвидено е, ако работодател не желае да изпълни задължението за назначаване на хора с трайно увреждане да дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. А ако не изпълни и това си задължение му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.

Какво правят истинските лидери, за да не се чувстват претоварени?

Изследване на Deloitte на приблизително 2500 ръководители в 94 страни установява, че претоварените лидери и служители са проблем не само за самите тях, но това оказва ефект и върху организациите, в които работят.

Дори когато компанията реално не работи в режим 24/7, технологичната свързаност, в която живеем в момента, налага очакванието, че лидерите и ръководителите са, и че трябва да са, непрекъснато на разположение, за да отговорят на заявките от своята организация или на външни клиенти.

Предвид този факт и огромното напрежение под което принципно са подложени лидерите в работата си, не е изненадващо, че доста често те се чувстват претоварени.

През 2014г. е проведено изследване на лидери от Азиатско-тихоокеанския регион, които участват в 360-градусови оценки. Техните добри резултати дотолкова изненадват изследователите с високите си показатели, че те решават да анализират навиците на тези лидери, за да определят какво ги прави толкова успешни лидери, които не се чувстват претрупани с работа.

Проучването показало, че тези успешни лидери са изградили определена дисциплина.

Ето някои от техните навици които и вие лесно можете да развиете, за да редуцирате чувството на претовареност:

1. Упражнявайте се всеки ден в продължение на поне 30 минути. Спортът действа като освобождаващ вентил за всеки стрес. Един главен изпълнителен директор в Окланд коментира, че всеки ден ходи по 35 минути на ден от офиса до дома си. В дните, в които се чувства стресиран умишлено удължава маршрута си двойно, за да се увери, че докато върви е мислил и се е занимавал достатъчно с тревогите си, за да може да по директен маршрут до дома си от офиса. Дните, които бяха стресиращи, тя целенасочено мина по-дълъг маршрут, до 60 минути, за да се увери, че е се занимавал достатъчно с работните си тревогит, преди да мине през прага на домашната си врата.

2. Никога не приемайте покана за среща, освен ако дневният ред на срещата не е предварително определен или най-малко решенията, които трябва да бъдат постигнати на срещата, трябва да бъдат посочени в поканата. Лидери, които действат по този начин знаят, че времето им е много ценно, а е лесно да бъде изгубено в срещи. Лидер в Сидни разказва, че след като започнал да прилага това просто правило за себе си и за екипа си тяхното колективно време било освободено с над 20%! Останалите скоро се научили да мислят предварително за причините, поради които искат да поканят старшите лидери на среща и да бъдат предварително подготвени за това.

3. Бъдете наясно с кого и колко време прекарвате. Лидерите често се чувстват задължени да кажат „да“ на всяка молба, включително и социални искания от познати или приятели от далечно минало. Нашето проучване показа, че успешните лидери си отделят време за себе си, особено през почивните дни и го изразходват с онези, с които наистина искат – семейството и близките си приятели. Те осъзнават, че времето е оскъден ресурс и не го пилеят.

4. Времето за размисъл е инвестиция. Авторът и популярният подкастър Тим Ферис, описва, че всеки успешен човек, който е интервюирал, е имал някаква ежедневна рефлективна практика. Лидерите, които анализират ежедневно ключови аспекти на своето ръководство, е много вероятно да сведат до минимум източниците на претоварване и да увеличат личната си ефективност.

Можете също така да се запишете в нашите обучения за развиване на мениджърски умения. За повече информация ни изпратете запитване през контактната форма на сайта или се обадете на телефон:+359 896 659 238

Знаете ли какво е Бенчмаркинг/Benchmarking?

Какво е Бенчмаркинг?

Това е процес на сравнителен анализ и сравняване на вашата организация, операции и процеси с тези в други организации в същата индустрия. Сравнителният анализ може да се прилага за всеки продукт, процес, функция или подход в бизнеса. Общите фокусни точки за анализ могат да включват включват: качество, цена и ефективност и удовлетвореност на клиентите и др.

Целта на сравнителния анализ е да се сравнят факторите с тези на конкурентите и да се генерират идеи за подобряване на процесите, подходите и технологиите за намаляване на разходите, увеличаване на печалбите и укрепване на лоялността на клиентите и удовлетворението.

Някои организации определят бенчмаркинга като средство, както за подобряване на отделни области на бизнеса си, така и за проследяване на стратегиите и подходите спрямо конкурентите. Независимо от мотивацията за провеждане на бенчмаркинг, външния поглед, който ще получите при този процес ще ви донесе конкурентно предимство и е ценна част от управлението в този свят на непрекъснати промени.

Някои от най-честите причини за прибягване до бенчмаркинг:

Най-често срещаният двигател за сравнителен анализ идва от вътрешната перспектива, че може да се подобрят работните процеси. Организациите събират данни за своето собствено представяне в различни точки от време и при различни обстоятелства и определят пропуски или области за укрепване.
Много организации се сравняват с конкурентите си в опит да идентифицират и премахнат пропуските в доставката на услуги или продукти или да спечелят конкурентно предимство. Данните, събрани при конкурентен бенчмаркинг, предлагат конкретни прозрения в процесите и мисленето на конкурентите.

Макар че е важно да се измерва и наблюдава ефективността на всички критични процеси, организациите трябва да избягват да се ограничават само до вътрешен бенчмаркинг. Фирма, която се занимава със себе си, лесно губи следите на конкурентите и по-широките световни иновации и променящите се изисквания на клиентите.

Така стигаме и до понятието стратегически бенчмаркинг, при който се сравняваме не само с наши конкуренти, но и наблюдаваме добри практики в други ниши, които можем да приложим в нашия бизнес.

Така например, Southwest Airlines прави стратегически бенчмаркинг и осъществява анализи и процеси на успешна автомобилна компания. Резултатите от предприетия бенчмаркинг съобщава, че са им помогнали да оптимизират процеси като почистване, товарене и др. и са осъществили редукция на разходите възлизаща на милиони долари годишно!

Данни от бенчмаркинг за различни сектори често се предлагат за покупка от различни агенции, но трябва да се внимава с това и добре да се провери рейтингът на агенцията, за да има сигурност в реалността на получените данни.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от м.юли 2018

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които влизат в сила от м.юли 2018 касаят следното:

1.Промени относно преизчисляването на нормата за продължителност на работното време при установено сумирано изчисляване на работното време, в случаите, в които работниците и служителите ползват отпуск за временна неработоспособност.

Чл. 9б, ал. (3) от наредбата вече гласи, че когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1

С това на практика се уеднаквява трудовото и осигурителното законодателство в тези случаи – нормата на работното време се редуцира с толкова часове, за колкото работникът и служителят ще получи парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Важно е да се отбележи, че при наличие на нощен труд, както нормата на работното време, така и часовете, за които се изплаща паричното обезщетение се образуват след преизчисляване на нощните часове в дневни.

Всичко това следва да се има предвид и когато се попълват данните в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, която се подава по реда на НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

2. Промяна в отчитането на извънреден труд

Промяна има и по отношение отчитането на часовете извънреден труд пред ГИТ, в случаите в които те съдържат нощни часове. Нощните часове се приравняват на дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2.  от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

3. Промени във връзка с отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст

От 01.07.2018 влизат нови разпоредби на КТ по отношение отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст и с  наредбата се въвеждат изменения и допълнения с цел  привеждане на наредбата в съответствие с Кодекса на труда. Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

Изменени и допълнени са също така приложенията,  които се подават от осиновителите до работодателя, за ползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Кампания на Инспекция по труда по морските курорти

От началото на юли е засилен контролът на Инспекцията по труда в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната. Ежегодно по време на активния туристически сезон през месеците юли и август Агенцията насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите на контрол със сезонен характер. Те са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.