Подаване на декларация по чл. 15 – краен срок 30.04.2024!

Напомняме, че срокът за подаване на декларация  по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за предходната година  е до 30-ти април 2024 г!

Съгласно чл. 14 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява врeменна заетост, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Редът и начинът на подаване на декларацията са определени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Ако имате въпроси или затруднения с попълването на декларацията не се колебайте да се свържете с нас:

Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа

Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” провежда всяка година конкурс за добри практики по безопасност и здраве при работа в България – “Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа”.

Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА “Главна инспекция по труда” – гр. София.

Право на участие в конкурса  имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват.

Основната цел на инициативата е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

Тази седмица предстои да се извърши оценяването на кандидатите в четиринадесето издание на традиционния конкурс за добри практики през  2023 година.
Оценяващата комисия тази година включва представители на:
• ИА „Главна инспекция по труда“;
• Организации на работодателите;
• Синдикални организации;
• Предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното издание на конкурса;
• Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.
Победителите във всяка една категория ще бъдат класирани въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените допълнителни материали (вкл. снимки, илюстрации, графики, диаграми, презентации, видеа и т.н.).
Церемонията по награждаването на отличените кандидати ще се проведе на 29.02.2024 год./четвъртък/ в конферентен център „Тракия“, зала „Марица“, гр.София, бул.“Цариградско шосе“ 238.

За въпроси и допълнителна информация относно инициативата – office@fcbzr.org или 0882 39 59 55

Предотвратяване на спъвания и подхлъзвания, свързани с работата

Подхлъзванията, спъванията и паданията са най-честата причина за злополуки във всички сектори – от тежкото производство до работата в офиса. В държавите-членки на Европейския съюз те са идентифицирани като основните причини за злополуки, които водят до повече от 3 дни отсъствие от работа.

Използването на прости мерки за контрол може да намали риска от нараняване от подхлъзване и спъване.

Отговорности на работодателите

Изискванията, определени в европейските директиви са транспонирани в българското законодателство и следва да се имат предвиз и изискванията на самите наредби (като например за работни места, знаци за безопасност, лични предпазни средства), но това, което е приложимо за всяко едно предприятие е следното::
■ Гарантиране, че доколкото е възможно, работните места получават достатъчно естествена светлина или са оборудвани с подходящо изкуствено осветление
■ Гарантиране, че подовете на работното място са фиксирани, стабилни и равни и нямат неравности, дупки или наклони и не са хлъзгави
■ Осигуряване на знаци за безопасност, когато опасностите не могат да бъдат избегнати или адекватно намалени чрез превантивни мерки
■ Осигуряване на лични предпазни средства (напр. защитни обувки), подходящи за съответните рискове когато те не могат да бъдат избегнати с други средства. Предпазните средсрва трябва да са удобни и добре поддържани и да не водят до увеличаване на други рискове
■ Следване на обща рамка за управление на здравето и безопасността, включително: оценка и превенция на рисковете; даване на приоритет на колективните мерки за отстраняване на рисковете; предоставяне на информация и обучение; консултиране на служителите, координация по безопасността с изпълнителите

Консултирането на работната сила и използването на техните познания помага да се гарантира, че опасностите се идентифицират правилно и се прилагат работещи решения.

Поддържането на здравословна и безопасна работна среда не е само отговорност на ръководството. Служителите също имат задължения да сътрудничат и да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на другите, следвайки инструкциите в съответствие с даденото обучение. Всеки трябва да бъде насърчаван да допринася за подобряване на здравето и безопасността.

Управление на рисковете и предотвратяване на инциденти 

Типичният процес включва няколко етапа:

■ Идентифициране на проблемните области
Трябва да се идентифицират ключови области на риск от подхлъзване, спъване и падане – напр. неравни подове, лошо осветени стълби и т.н.

■ Вземане на решения и действие в съответствие с тях
Трябва да се избере оборудване или да се възприемат работни практики, които позволяват тези опасности да бъдат предотвратени или контролирани.

■ Проверка дали предприетите действия са ефективни

Проверките са от съществено значение, за да се гарантира, че работните практики и процеси се изпълняват правилно.

Необходим е и периодичен преглед. Намалява ли броят на злополуките? По-малко потенциални опасности ли се идентифицират по време на проверките за безопасност?
От работодателите се изисква да оценят опасностите и рисковете за служителите и другите (включително посетители) и рисковете от подхлъзване и спъване трябва да бъдат сред проверените. Оценката на риска трябва да се преразглежда и актуализира редовно, включително когато има значителни промени като въвеждане на ново оборудване или процедури.

Добри работни практики
Целта трябва да бъде премахване на риска при източника, когато това е възможно (напр. изравняване на неравни подови повърхности). Следващият предпочитан вариант е заместване (напр. използване на алтернативен метод за почистване на пода), последвано от разделяне (напр. използване на бариери, за да се държат работниците далеч от мокри подове). Последната превантивна мярка е защита (напр. носене на обувки с нехлъзгащи се подметки). Използването на лични предпазни средства трябва да бъде крайна форма на защита след изчерпване на всички организационни и технически мерки.

Често има прости, но ефективни мерки, които могат да бъдат предприети за намаляване или премахване на рисковете от подхлъзване и спъване.

Превантивните действия, които трябва да се вземат предвид, включват:

 • Добра подредба – Общата неподреденост на работното място е основна причина за подхлъзвания и спъвания. Поддържайте работната среда чиста и подредена, като подовете и пътищата за достъп се пазят от препятствия.
 • Почистване и поддръжка – Редовното почистване и поддръжка ще сведе до минимум рисковете. Боклукът трябва да се премахва редовно и работните зони да се поддържат чисти. Методите и оборудването за почистване трябва да са подходящи за третираната повърхност. По време на работа по почистване и поддръжка внимавайте да не създавате нови опасности от подхлъзване и спъване.
 • Осветление – Осигурете добри нива на осветление, функциониране и позиция на светлините, за да сте сигурни, че всички подови площи са равномерно осветени и всички потенциални опасности могат да се видят ясно.
 • Подови настилки – Подовете трябва да се проверяват редовно за повреди и да се извършва поддръжка, когато е необходимо. Потенциалните опасности от подхлъзване и спъване, които трябва да търсите, включват дупки, пукнатини и  килими и изтривалки, които могат да се разместват. На всяко място подовата повърхност трябва да е подходяща за извършваната работа, напр. може да се наложи да е устойчива на масла и химикали, използвани в производствените процеси.
 • Стълбища – Много злополуки се случват на стълбища. Перилата, противоплъзгащите се стъпала, добрата видимост и  маркировка на предните ръбове на стъпалата могат да помогнат за предотвратяване на подхлъзване и падане по стълбите.
 • Разливи –  Използвайте предупредителни знаци, когато подът е мокър и организирайте алтернативни маршрути.
 • Препятствия – където е възможно, препятствията трябва да бъдат премахнати, за да се предотврати спъване. Ако не е възможно да се премахне препятствие, трябва да се използват подходящи бариери и/или предупредителни надписи.
 • Кабели – Поставете оборудването така, че кабелите да не пресичат пешеходни маршрути.
 • Обувки – Работниците трябва да имат обувки, които са подходящи за тяхната работна среда. Вземете под внимание типа работа, подовата настилка, типичните подови условия и устойчивостта на подметките срещу плъзгане.
 • Работни места на открито – Работните места на открито трябва да бъдат организирани така, че рисковете от подхлъзване и спъване да са сведени до минимум, напр. чрез мерки против подхлъзване при ледени условия и подходящи обувки.

Инспекция по труда се включва в общоевропейска кампания за превенция на трудовите злополуки

Главна инспекция по труда се включва в стартиралата през януари 2024 г. кампания, организирана от Комитета на старшите инспектори по труда: „Нито една трудова злополука“. В нея участват всички държави – членки на ЕС. Основната цел на кампанията е да се подобри превенцията на трудовия травматизъм сред работодатели и работници, като бъдат те по-добре осведомени при идентифициране и адресиране на причините за инцидентите.

Секторите, които подлежат на контрол в рамките на кампанията, са строителство, земеделие и транспорт. Всяка държава сама ще определи броя на проверките. В България, освен извършването на проверки, ще бъдат проведени и информационни форуми, насочени към работодатели и социални партньори.

Сред заложените цели са разширяване на знанията за това как да се извършва разследване на трудови злополуки, за да се идентифицират и да се предотвратят причините за тях; повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с трудови злополуки и наранявания чрез: предоставяне на специфична за сектора информация, насочена основно към микро-, малки и средни предприятия; предоставяне на насоки за процедурите за разследване на злополуки, очертаващи методологията за установяване на основната причина за настъпването им; насърчаване на участието на работниците и техните представители в разследването на трудовите злополуки и последващите превантивни мерки, които трябва да бъдат приети; споделяне на добри практики. Сред целите са и засилване на прилагането на съществуващите правила и инструкции и сътрудничеството с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа чрез националните ѝ центрове като възможност да се използват и разпространяват нейните информационни материали.

Всички държави членки ще докладват националните си резултати, като използват общ шаблон, изготвен от работната група. Тя ще събира данните от страните членки, ще изготви доклад за проекта и ще го предаде на Комитета на старшите инспектори по труда.

Ограничаване на праха на работото място у дома

В съвременния свят, където работата от дома става все по-често практикувана, въпросът за безопасността и здравето на работниците става от съществено значение. Всеки служител, който работи от дома, трябва да бъде запознат със стратегии и мерки за ограничаване на рисковете от различни ситуации.

Самите работници и служители, които работят от дома, могат да предприемат редица стъпки за осигуряване на собствената си безопасност и здраве.

Един от аспектите, на които рядко се обръща внимание, но който е важен е контролът на праха на работното място у дома. Прахът, особено този в домашната среда, съдържа различни частици, които могат да бъдат потенциални алергени и могат да предизвикат различни реакции. Ето какво може да предизвика, ако не се контролира на работното място у дома:

  • Респираторни проблеми: Вдишването на прахови частици може да предизвика респираторни проблеми, особено при хора с алергии или астма.
  • Дразнене на кожата: Фините частици в праха могат да причинят дразнене на кожата, особено ако са присъствали върху повърхности, с които директно се допира кожата.
  • Зачервяване и сълзене на очите: Прахът може да предизвика зачервяване и сълзене на очите, което може да бъде дразнещо и да влоши комфорта при работа.
  • Увеличаване на алергични реакции: Продължителното изложение на алергени в праха може да увеличи алергичните реакции и да доведе до хронични здравословни проблеми.
  • Възпалителни състояния: Въздействието на праха върху дихателните пътища може да предизвика възпалителни състояния, които в крайна сметка могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.
  • Умора и загуба на енергия: Постоянната борба с алергените в праха може да доведе до умора и загуба на енергия, което влияе на общата производителност и работоспособност.

Противодействието на праха в дома изисква редовни усилия за поддържане на чистота и подходящи практики за управление на околната среда. Ето няколко препоръки, които може да помогнат да намалите праха в дома:

 1. Редовно почистване:
  • Използвайте подходящи почистващи препарати и оборудване.
  • Чистене на подове, пране на завеси и завивки редовно.
  • Почистване на прах от повърхности, като мебели, телевизори, компютри и други електроники.
 2. Използване на почистващи препарати за намаляване на праха:
  • Избягвайте ползването на продукти, които може да оставят остатъци или образуват прах.
 3. Използване на влажно почистване:
  • Почиствайте с влажна кърпа или моп, за да уловите и задържите праха по-ефективно.
  • Използвайте влажна кърпа за почистване на повърхности и мебели.
 4. Редовна смяна на филтрите в климатичните инсталации:
  • Поддържайте климатичните системи и филтри чисти.
  • Сменяйте филтрите редовно, за да предотвратите циркулацията на замърсени частици във въздуха.
 5. Използване на пречистватели на въздуха:
  • Инсталирайте пречистватели на въздуха в ключови зони в дома.
  • Пречиствателите на въздух могат да помогнат за филтриране на праха и други замърсители от въздуха.
 6. Задържане на обувките вън:
  • Оставете обувките вън от дома или ги поставете във входната зона, за да предотвратите носенето на прах вкъщи.
 7. Избягване на прегряване на дома:
  • Прегряването на дома може да изсуши въздуха и да увеличи праха. Поддържайте умерена температура в дома.
 8. Разделяне на работното пространство:
  • Ограничете концентрацията на прах в работното пространство, като го отделяте от другите зони в дома.
 9. Редовно пране на спалното бельо:
  • Перете постелките и завивките често, за да намалите количеството на прахови частици и други алергени.
 10. Използване на подходящи продукти:
  • Използвайте препарати за подове и мебели, които предотвратяват натрупването на прах и облекчават почистването.

Съчетаването на тези практики може да помогне значително за намаляване на праха в дома и подобряване на качеството на въздуха.

Топ 10 меки умения за 2024-та година

Меките умения са основни умения, търсени във всяка професия.

Независимо дали сте сервитьор в ресторант или главен  изпълнителен директор, вашите меки умения ще бъдат толкова решаващи за вашия успех, колкото и вашето техническо ноу-хау.

Какво представляват меките умения?

Меките умения се състоят от комбинация социални и комуникационни умения, черти на характера, нагласи и начин на мислене, както и социални и емоционални характеристики, наред с други, които се търсят във всички професии.

Някои примери за меки умения включват: комуникация, умение за работа в екип, лидерство, умения за разрешаване на проблеми.
Ако кандидатствате за работа, меките умения са от ключово значение за разграничаването на идеалните кандидати от адекватните – особено когато специалистите по подбор на персонал избират измежду кандидати с подобен трудов и образователен опит.

Проучванията също го потвърждават – 97% от работодателите казват, че меките умения са или толкова важни, или по-важни от техническите умения и че повече от половината нови служители, които се провалят в рамките на 18 месеца, го правят, защото им липсват меки умения.

Меки умения срещу „твърди“ умения

„Твърдите“ умения, наричани още измерими способности, включват всякакви знания – от овладяване на Photoshop до знания за спешна помощ. Твърдите умения се придобиват чрез вашето образование, обучение, сертификати и професионален опит.

Меките умения, наричани още умения за хора, са смесица от социални и междуличностни умения, черти на характера и професионални нагласи. Меките умения могат да бъдат личностни черти или могат да бъдат черти, придобити чрез житейски опит.

Обикновено в автобиографията си всеки включва както твърди, така и технически умения, например: технически умения: html, CSS; меки умения: работа в екип, лидерство. Но в по-голямата си част от случаите какви меки умения притежава дадено лице може да бъде разбрано при провеждането на самото интервю за работа.

Меките умения могат да разкажат много за това как един кандидат ще взаимодейства на работното място, как може да реагира под натиск или какъв е професионалния му потенциал. Поради това много работодатели са склонни да дават приоритет на наемането на служители с правилните меки умения пред техническите умения.

През 2023 г. най-търсените меки умения са следните: Управление на времето, Комуникация, Адаптивност, Разрешаване на проблеми, Съвместна дейност (работа в екип), Творчество, Лидерство, Междуличностни умения, Работна етика, Внимание към детайла.

#1. Управление на времето

Управлението на времето включва способността да използвате времето си разумно, за да работите възможно най-ефективно. Някои подумения, свързани с управлението на времето, са:

Управление на стреса
Организация
Приоритизиране
Планиране
Поставяне на цели

#2. Комуникация

Комуникацията е способността за ефективно предаване или споделяне на идеи и чувства и е сред най-добрите меки умения, които работодателите изискват във всички области.

Най-често срещаните комуникационни умения са:

Вербална комуникация
Писмена комуникация
Презентация
Конструктивна обратна връзка
Активно слушане

#3. Адаптивност

Вашата адаптивност показва колко добре можете да прегърнете промяната и да се приспособите към нея. Компаниите и работната среда непрекъснато се променят: идват нови членове на екипа, старите напускат, компаниите се купуват или продават и т.н. Така че трябва да можете да се адаптирате към различни ситуации на работното си място.

Ето някои умения, свързани с адаптивността:

Самоуправление
Оптимизъм
Спокойствие
Анализ
Само мотивиране

#4. Разрешаване на проблеми

Способността за аналитично и креативно решаване на проблеми ще ви бъде от полза независимо от работата ви. Все пак няма работа в света, с която да няма никакви проблеми. Ето защо креативните хора за решаване на проблеми винаги са много търсени.

Уменията, свързани с решаването на проблеми са:

Анализ
Логически разсъждения
Наблюдение
Мозъчна атака
Вземане на решение

#5. Съвместна дейност

Работата в екип никога няма да престане да бъде задължително умение. Помага ви да работите ефективно в група и да изпълнявате задачи. Примери за умения, свързани с работата в екип, са:

Управление и разрешаване на конфликти
Сътрудничество
Координация
Обмен на идеи
Посредничество

#6. Творчество

Свикнали сме да свързваме креативността с области като изкуство или дизайн, но креативността е широк термин, който включва  подумения – от умения за задаване на въпроси до експериментиране.

Няколко примера за творчески умения:

Въображение
Мисловна карта
Иновация
Експериментиране
Разпитване

#7. Лидерство

Лидерството се отнася до способността да се ръководи. Независимо от индустрията, работодателите предпочитат да наемат кандидати, които показват, че имат лидерски потенциал по 2 причини: служителите с лидерски умения показват повече инициатива и е по-вероятно да инвестират себе си в подпомагане на растежа на компанията. От своя страна компанията може да повиши служители със силни лидерски умения на по-добри управленски позиции.

Уменията, свързани с лидерството, включват:

Управленски умения
Автентичност
Менторство
Щедрост
Културна интелигентност

#8. Междуличностни умения

Междуличностните умения се отнасят до това колко добре взаимодействате с другите, поддържате взаимоотношения и правите положително впечатление на хората около вас.

Междуличностните умения се свързват с:

Емпатия
Хумор
Работа в екип
Толерантност
Дипломация

#9. Работна етика

Работната етика е свързана с оценяването на работата и полагането на усилия за постигане на резултати.  Някои меки умения, свързани с работната етика, са:

Отговорност
Дисциплина
Надеждност
Ангажимент
Професионализъм

#10. Внимание към детайла

Ето още едно умение, което никой работодател няма да отхвърли – способността да бъдете задълбочени и точни в работата си. Обръщането на внимание дори на дребни детайли е това, което отличава отдадените служители от тези, които просто искат да си свършат работата и да се приберат у дома.

Някои други меки умения, свързани с вниманието към детайла, са:

Планиране
Самоанализ
Острота
Разпитване
Критично наблюдение

Гъвкаво работно време и благополучие на работниците

Гъвкавостта на работата може да има положителни и отрицателни последици за работниците и техните семейства, работодателите и обществото като цяло.

За работниците гъвкавото работно време все повече се признава като основен фактор за тяхното благосъстояние. Работниците търсят гъвкавост, за да посрещнат своите лични и семейни нужди, включително грижи за деца, възрастни хора, образование и здравеопазване. Гъвкавостта по отношение на работното място и график дава на работниците усещане за контрол над работата и повишава удовлетворението им от работата, като по този начин подобрява тяхното здраве и благосъстояние.

За работодателите и организациите гъвкавостта на работата допринася за способността им да привличат и задържат работници и влияе върху ангажираността и производителността на работниците. Липсата на достъп на работниците до гъвкави опции е важна причина в някои случаи за голям процен текучество в някои компании.

От обществена гледна точка гъвкавостта на работното място, може да осигури непрекъснатост на работата, ако се наложи невъзможност за работа ня място, както това беше факт за много професии по време на продължаващата пандемия.

Не всички последици от гъвкавостта обаче са положителни. Например размиването на границите между професионалния и личния живот поради работата у дома може да повлияе негативно на работниците и техните семейства.

Тъй като се очаква значението на гъвкавостта на работата за работниците, работодателите и обществото като цяло да продължи да нараства, скорошно проучване на NIOSH оценява  разпространеността на гъвкавостта на работата и как тя е свързана с благосъстоянието на работниците. Въпреки че няма стандартна дефиниция за гъвкавост на работата, проучването използва три общи показателя:

 • Гъвкавост на местоположението, измерена като работа у дома поне веднъж седмично.
 • Гъвкавостта, измерена като способността да се отделя време за семейни нужди (вземане на отпуск без затруднения)
 • Гъвкавост на графика, измерена като способност да се променят часовете за започване и прекъсване на работата.

Проучването оценява гъвкавостта на работниците в зависимост от демографските и социално-икономическите характеристики, индустриите и условията на работа. Използвани са четири показателя за благосъстояние, включително:

 • Стрес на работното място.
 • Удовлетворение от работата.
 • Броят на дните с ограничения на активността поради лошо здравословно състояние през последните тридесет дни.

Проучването идентифицира няколко статистически значими асоциации между показателите за гъвкавост на работата и благосъстояние през разглеждания период, включително:

Работата у дома повишава вероятността от стрес на работното място с 26% и удовлетворението от работата с 67%. Въпреки че това откритие може да изглежда нелогично, други проучвания също са показали, че гъвкавостта на работата може да насърчи баланса между работата и семейството и, от своя страна, удовлетворението от работата, но също така може да засили конфликта между работата и семейството, като заличава разделението между работни и неработни области.
Вземането на отпуск без затруднения  намалява вероятността от стрес на работното място с 59%, намалява дните с ограничения на активността с 22% и  удвоява вероятността от удовлетворение от работата.

Възможността за промяната на графика намалява вероятността от стрес на работното място с 20% и увеличава вероятността за удовлетворение от работата с 60%.

Това е едно от много малкото проучвания, които представят статистически данни за разпространението на гъвкавостта на работата през последните години. Констатациите му могат да послужат като основа, тъй като бъдещи проучвания изследват гъвкавостта на работата по време на пандемията и след това.

Очаква се гъвкавостта на работата да бъде все по-важен фактор за благосъстоянието на работниците в бъдеще. У нас диалогът по темата вече беше поставен с предложените промени в Кодекса на труда относно „правото на изключване.За „правото на изключване“ след работно време се говори от периода на пандемията и навлизаето на работата от разстояние. Това означава да се защити личното време на всеки служител и работник. Идеята е да се преустановява работата от разстояние след работно време. Служителят или работникът да не може да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмичната почивка. 

Към този момент предложението за изключване все още не е прието и разписано в Кодекса на труда.

Последните изменения в Кодекса на труда са обнародвани в брой 85 на ДВ от 10.10.2023 г., с които се въвежда електронния регистър на заетостта и електронния трудов запис (наричан разговорно „електронна трудова книжка“.)

Сън и работоспособност

Сънят е основна потребност

Научните доказателства сочат, че сънят е основна потребност, каквито са потребностите от храна и вода.

Защо хората допускат грешки и се разболяват при недостатъчно сън?

Въпреки че науката няма пълен отговор защо спим, нарастват доказателствата, че по време на сън се осъществяват критични функции, които са свързани с поддържането на здравето и живота. Здравословният сън е свързан с усещане за здраве – физичеко и  психическо. Недостатъчният сън, от друга страна, е свързан с широк спектър от здравословни проблеми и рискове за безопасността, включително преждевременна смърт, затлъстяване, катастрофи с превозни средства, грешки на работниците и различни хронични заболявания като сърдечни заболявания, диабет и рак.

Изследователите на съня предупреждават, че достатъчният сън изглежда е също толкова важен за живота, колкото храната и водата, и хората трябва да получават необходимото количество сън.

Изследованията в сферата показват, че докато спите, се случват много жизненоважни процеси. Вашето тяло възстановява тъканите, бори се с патогените и формира спомени за преживявания, които са се случили през деня. Ако тялото ви не спи достатъчно, здравето ви страда.

Например, метаболизмът е нарушен, което насърчава инсулиновата резистентност, гормоните на апетита стават небалансирани, което води до преяждане и затлъстяване, психичното функциониране е нарушено.

От колко сън се нуждаем, за да сме здрави и работоспособни?

Има индивидуални различия в това от колко сън имаме нужда. Повечето възрастни се нуждаят от около 7 до 8 часа качествен сън на нощ. Изследователите на съня съобщават, че количеството сън, от което се нуждае всеки човек, може да е наследствена черта и че е важно да спят, колкото е неохбходимо. Изследователите са идентифицирали генни мутации при някои хора, които естествено спят 6 или по-малко часа на ден и изглеждат здрави и функционират добре. Процентът на населението с тези генни мутации обаче се оценява като нисък и повечето хора имат нужда от повече от 6 часа на ден, за да бъдат здрави и работоспособни.

Един от начините да прецените нуждата си от продължителност на съня е да наблюдавате продължителността на съня към края на една релаксираща 2-седмична ваканция, когато не сте подложени на натиск във времето и спите спокойно (събуждате се спонтанно, без аларма и лягате, когато сте уморени). Поддържайте приема на кофеин до не повече от 2 чаши обикновено кафе на ден. През втората седмица записвайте часовете си за лягане, събуждане и продължителността на съня. Средната стойност на времето за сън за 5 до 7 дни е приблизителна оценка на вашата нужда от сън.

Регулиране на съня

Разбирането на основните принципи на регулиране на съня е полезно за определяне на стратегии за адаптиране към работата на смени или дълги работни часове.

Хората са „програмирани“ да спят през нощта и да бъдат активни през деня. Изследователите обясняват, че регулирането на съня има два компонента:

Изграждане на хомеостатичен сън
Циркадните ритми

Тези два компонента си взаимодействат, за да определят времето, когато заспиваме и времето, когато се събуждаме, както и  неврокогнитивните функции (напр. колко добре се чувстваме, когато сме будни).

Натискът за сън (хомеостатичен сън) се натрупва в тялото ни с увеличаване на времето, през което сме будни . Налягането става по-силно, колкото по-дълго оставаме будни, и намалява по време на сън, достигайки ниско след цяла нощ на качествен сън. Хомеостатичният процес започва да се изгражда отново, след като се събудим.

Нашето тяло има нужда от повече сън при определени обстоятелства. Когато имунната система се бори с инфекция, тя произвежда повече имунни медиатори, които причиняват повече сънливост. Също така, когнитивно стимулиращи преживявания (като разглеждане на забележителности) и физически активности могат допълнително да повишат натиска за сън. В резултат на това сънят ни може да бъде по-дълъг и дълбок след тези преживявания.

Липсата на достатъчно сън води до натрупване на „задължение от сън“ с течение на времето. И сънят е необходим, за да се „изплати“ този дълг. Например, човек, който се нуждае от 8 часа сън, но получава само 6 часа, ще натрупа „задължение“ от 2 часа този ден. Човек с нужда от 8 часа сън, който получава 6 часа сън всеки ден в продължение на 5 дни, натрупва дефицит от сън от 10 часа.

За да намалите дефицита на съня, отделете допълнително време за сън, ако не сте успели да спите достатъчно предишната нощ. Човек не трябва непременно да изплаща час по час загубения сън, тъй като тялото понякога спи по-спокойно, за да изплати дълга.

Рисковано е хронично да се трупа дефицит от сън и да се „изплаща“ по-късно. Въпреки че нивото на вашата сънливост може да се върне към нормалното след ден или два възстановителен сън, неврокогнитивното ви представяне все още може да бъде по-ниско от нормалното ниво.Следователно е важно редовното, а не епизодичното заспиване. Това е особено важно, ако работите на 12-часови смени, не спите много между тях и след това се опитвате да наваксате съня след края на блока от смени.

Циркадните ритми са вътрешно управлявани цикли на биохимични, физиологични и поведенчески процеси, които се издигат и намаляват през 24-часовия ден.  Обикновено са наричани биологичен часовник.

Циркадните ритми насърчават сънливостта преди обичайното време за лягане, помагат за започване на заспиването и  насърчават събуждането преди обичайното време за събуждане сутрин. Биологичния часовник има вътрешен 24-часов ритъм, който се нулира всеки ден от външни сигнали за време, за да поддържа цикъла на 24 часа. Цикълът светлина/тъмнина на слънцето е най-силният знак.  Обикновено светлината навлиза в окото (дори през затворени клепачи по време на сън) и сигнализира на биологичния часовник времето за събуждане и активност и времето за сън.

Ако циркадната система на работника на нощна смяна не се е приспособила към работа през нощта и сън през деня, задвижването на съня и циркадните ритми за будност няма да бъдат синхронизирани и в резултат на това нощните работници ще са склонни да заспиват бързо сутрин след работната си смяна, тъй като ще изпитват голям натиск за сън поради дългото будно състояние . Но техният сън може да бъде нарушен и те могат да изпитват трудности да заспят за достатъчно дълго време, защото циркадните ритми, които стимулират събуждането, се увеличават и ги тласкат да се събудят през деня. Шумът или лекият дискомфорт могат да ги събудят по-лесно поради нарастващия стремеж към събуждане. При събуждане те може да не се чувстват освежени, но може да имат и затруднения да заспят отново.

Изкуствената светлина също влияе върху биологичния часовник.

Ефекти на светлината върху циркадните ритми.
Биологичния часовник е най-чувствителен към светлина сутрин и вечер, но имайте предвид, че светлината в тези моменти има противоположни ефекти. За хора с редовен график (спящи през нощта), ярката вечерна светлина причинява сънливост по-късно и по-късно събуждане. Ярката сутрешна светлина предизвиква заспиване по-рано вечер и събуждане по-рано сутрин.
Влиянието на светлината е непредвидимо около 2 до 4 часа преди обичайното сутрешно събуждане; понякога причинява забавяне на фазите, а понякога напредване на фазите.
Светлината през средата на деня има по-малко влияние.
Като цяло изследователите изчисляват, че светлината вечер (около 2 часа преди и след обичайното време за лягане) може да измести циркадната система с около 2 часа по-късно на ден, докато светлината сутрин (около 1 час преди и след обичайното време за събуждане) може да го премести с около 1 час по-рано на ден.

Цветът на светлината влияе върху циркадните ритми

Синята светлина има най-силно въздействие върху циркадните ритми. Излагането на очите на синя светлина (или бяла светлина, която включва синя светлина) по време на чувствителните периоди задейства фоторецепторите в ретината, за да изпратят сигнал за потискане на мелатонина и изместване на циркадните ритми.
Тези фоторецептори не реагират на червена светлина и минимално реагират на жълта и оранжева светлина.
Излагането на бяла светлина през деня може да има положителни ефекти, включително повишаване на бдителността и настроението.

Сините светлинни вълни идват от флуоресцентни и LED светлини и осветени електронни екрани на телевизори, компютри, таблети и мобилни телефони. Не забравяйте, че излагането на тези осветени екрани по време на чувствителния период може да ви затрудни да заспите вечер или да ви събуди твърде рано. Особено ако имате проблеми със съня, избягвайте тези светлини през чувствителния период.

Най-силният спад в циркадните ритми на будност се случва в ранните сутрешни часове – около 2 до 6 сутринта. Вторите най-уязвими часове са следобед около 2 до 5 следобед. (когато хората имат силно желание да подремнат) и около полунощ до 2 часа сутринта.

Бъдете наясно с опасностите от сънливост и умора

Изследователите съобщават, че лишените от сън участници не са разпознавали колко лошо се представят. Те са склонни да мислят, че се справят по-добре, отколкото реално са се справили.

Лишаването от сън увеличава натиска върху мозъка да заспи.
Преходът от будност към сън може да е рязък и бърз и  може да доведе до опасни ситуации, ако сънят настъпи неволно по време на критични моменти, като например когато шофирате или извършване на други критични задачи.
Предупредителните признаци, че мозъкът е близо до заспиване, включват затруднено фокусиране, често мигане и тежки клепачи,  блуждаещи мисли, многократно прозяване или триене на очите, затруднено поддържане на главата и чувство за неспокойство и раздразнителност.

Оценка на риска при работа от дома

Според нашето законодателство работата от вкъщи в нормални ситуации не може да бъде наложена от работодателя без съгласието на работника. Но и когато инициативата идва от служителя е добре да се поговори с него, тъй като работата от вкъщи може да не е подходяща за всички. Например, някои хора може да нямат подходящо място за работа и тогава трябва да се обмисли вариант или работодателят да съдейства, за да се превърне в подходящо или ако това не възможно служителят да продължи да изпълнява задълженията си от работните помещения на работодателя.

Оценка на риска

Работодателя има същите отговорности за здравето и безопасността на хората, работещи у дома, както за всеки друг работник или служител. Тези отговорности включват и извършването на оценка на риска на работното място у дома на служителя. В голяма част от случаите действията, които трябва да се предприемат в тази връзка са ясни, но понякога може да има и предизвикателства, за които трябва да се помисли.

Нещата, които трябва да имате предвид като част от оценка на риска за работещите „хоум офис“, включват:

 • стрес и лошо психично здраве
 • безопасно използване на оборудването като например като компютри и лаптопи
 • самата работна среда

В повечето случаи не е необходимо да се посещава дома на служителите за да се изготви оценката на риска и работодателя да се увери в тяхното здраве и безопасност, но трябва да се увери, че те имат здравословна и безопасна среда за работа. Събирането на информация за това може да стане чрез всякакви технологични възможности, които съвремието ни предлага. Възможно е също да се изготви предварително бланка тип чек-лист, която да бъде попълвана от всички работещи дистанционно с цел да се събере необходимата информация за изготвяне на оценката на риска.

Все пак важно е да се знае, че законодателството дава възможност работодателят да осъществява достъп до работното място. Така че със съгласието на служителя, работодателя може да реши да посети служителя, за да провери на място дали работната среда отговаря на всякакви специални изисквания, като например за работник с увреждане, както и
ако работната дейност включва значителни опасности като инструменти или химикали.

Стрес и психично здраве

Трябва да предпазите работниците от стреса на работното място, като направите оценка на риска и действате спрямо нея. Това се отнася за всички други работници.

Хората работеши дистанционно ще се сблъскат с много от същите проблеми като всеки друг служител, но може да бъде по-трудно да се осигури адекватна подкрепа и да се поддържат социални връзки.

Хората, които са лишени от социален контакт чрез работа, могат да се почувстват изолирани или откъснати, да изпитат сериозен стрес и това да доведе до влошаване на съществуващи проблеми с психичното здраве.

 Управлявайте рисковете от стрес от работата у дома

Има практически неща, които можете да направите, за да помогнете за управлението на рисковете от стрес и проблеми с психичното здраве на служителите:

 • Говорете открито с тях за възможността да бъдат стресирани или психически неразположени
 • Включете ги в извършването на оценки на риска от стрес, за да могат да помогнат при идентифицирането на потенциални проблеми и решения
 • Дръжте ги в течение какво се случва, за да се чувстват ангажирани и успокоени
 • Провеждайте редовни срещи или разговори за поддържане на връзка, за да могат да споделят всякакви притеснения
 • Информирайте ги за всяка налична професионална подкрепа
 • Вземете предвид нуждите на индивида – ако някой работи от вкъщи по медицински причини, може да се наложи да посрещнете нуждите му по различен начин

Говорете със служителите си

Без ежедневен контакт е по-трудно да разпознаете симптомите на стрес или проблеми с психичното здраве, така че може да се наложи да изградите допълнителни възможности, за да гарантирате, че служителите са в безопасност и добре.

Поддържайте редовен контакт като срещите трябва да са достъпни за всички ваши служители.

Баланс между работа и почивка

Работещите у дома понякога могат да работят по-дълго, което ги прави уморени и стресирани. Говорете редовно за натоварването, изискванията и нуждите от обучение.

Насърчавайте ги да правят редовни почивки и да използват годишния си отпуск. Уверете се, че хората не работят твърде дълго, за да спазват нереалистични срокове или да се чувстват задължени да отговарят на имейли извън нормалното работно време.

Стресът може да се натрупа с течение на времето и причините могат да бъдат свързани с работата или от други проблеми. Каквато и да е причината, важно е всеки работник да получи помощ възможно най-скоро и вие трябва да го подкрепите да го направи.

В тази връзка има нов законопроект на Кодекса на труда, в който е предложено  изрично да се запише в закона, че работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, не е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмичната почивка (т.нар. право на изключване). Това означава, че в почивното си време – вечер или през уикенда, работникът не следва да бъде търсен по телефона или атакуван със служебни имейли или друг начин на комуникации, а ако получи повиквания по телефона или съобщения по каквито и да било електронни канали, той не е длъжен да се отзовава.

Безопасно използване на компютри

Трябва да защитите работниците си от рискове за здравето и безопасността при работа на компютър или лаптоп.

Добре е да се уверите, че:

 • служителите могат да постигнат удобна, устойчива поза, докато работят с компютърните системи
 • всяко предоставено оборудване е безопасно и подходящо за употреба
 • Те може да не се нуждаят непременно от офис мебели или оборудване у дома, за да постигнат добра стойка. Но по същия начин собствените им мебели или оборудване  може да не са подходящи или достатъчни и тогава е необходимо да се вземат мерки. Трябва да намалите рисковете, идентифицирани от вашата оценка на риска, доколкото е разумно осъществимо.

Синдром на болната сграда

Още в средата на миналия век са описвани случаи на хора, които са изпитвали симптоми на разболяване в сгради, вариращи от библиотеки и болници до офиси, като причината, определяна за тези симштоми е  лошият въздух в помещенията. Оплакванията са особено чести в по-новите, енергийно ефективни сгради, където прозорците са затворени и има оскъден приток на свеж въздух.

През годините толкова много случаи са докладвани, че отдавна има термин за страданието на служителите: „синдром на болна сграда“.

Разбира се, понякога вътрешният въздух всъщност е по-добър от външния, в зависимост от нивата на замърсяване. Но в други случаи служителите работят в наистина неблагоприятна  химическа  среда – нежелан страничен продукт на нашата индустриализирана среда.

Служителите във високи сгради, особено тези над паркинги или товарни докове, могат да вдишат въглероден окис, пренесен в сградата през вентилационните отвори за свеж въздух. Ако пушачите си бъбрят навън до вентилационен отвор за всмукване на въздух, работниците вътре в сградата може дори да вдишват вторичен дим през вентилационната система. Принтерите и факсовете отделят озон, който може да се комбинира с други органични химикали на работното място. При обработката срещу вредители, пестицидите могат да останат с дни в килимите. Почистващите продукти, пръскани по стените и подовете през нощта, добавят към химическата смес, както и копирните машини, които отделят озон и често са без вентилация. Въртящите се врати засмукват автомобилните газове и цигарените изпарения от хора, които пушат навън; ремонтите на сгради добавят строителен прах, изпарения от боя и други материали.

И дори въздухът в помещението да не е замърсен от всичко изброено до сега, може просто да не се получава достатъчно чист въздух. Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация препоръчва вентилационните системи да изпомпват 20 кубически фута свеж въздух на минута за всеки човек в офис помещенията. В много случаи обаче се изпомпват само 5 кубически фута – придавайки на въздуха в сградата привлекателността на полет със самолет на дълги разстояния.

Разликата е, че полетът на дълги разстояния трае само няколко часа, докато можете да прекарате до 10 часа на ден на работа, дишайки лош въздух на закрито.

А ако „болната сграда“ всъщност е домът на служителя, от където той полага дистанционен труд резултатът няма как да бъде различен от: главоболие, гадене, замаяност, раздразнителност, сърбящи очи и респираторни заболявания, наред с други проблеми.

Когато експертите започнаха да се занимават с „болните сгради“, те  откриват два напълно различни вида проблеми: заболявания, свързани със сградите и синдрома на болната сграда. Болестите, свързани със сградите, са различни заболявания, които могат да бъдат проследени до конкретна причина, като настинки, които се разпространяват в офиса, алергии и астма, причинени от прах или мухъл, или дори рак, предизвикан от пестициди или азбест.

Може би най-известният случай на инфекция, свързана със сграда, е през 1976 г., когато 182 случая на мистериозна пневмония поразяват членове на Американския легион, присъстващи на конференция във Филаделфия. Отнема месеци на разследване и лабораторна работа, за да се разкрие виновникът: невиждан досега бактериален организъм, Legionella pneumophila, който – ако бъде оставен на произвола – обича да расте в топлата вода в тръбите.

Това означава ли, че ако имате треска, втрисане, главоболие и болки в тялото, трябва да приемете, че Legionella е виновникът? Вероятно не. Повечето заболявания на работното място са обикновени случаи на грип или настинка. Но ако имате повтарящи се симптоми и вашият лекар не може да открие причината, погледнете средата си на работа и у дома.

Според специалистите по трудово здраве Марк Кълън и Катлийн Крейс, които обсъждат замърсяването на въздуха в затворени помещения в учебника „Професионално здраве“,  трябва  да се търсят конкретни токсини като възможни причини – гаденето и главоболието предполагат, че въглеродният окис може да се промъква в сградата през системата от въздуховоди, например от камиони, които се движат на празен ход отвън. Мистериозният сърбеж може да бъде причинен от излагане на фибростъкло от облицовката на въздуховода. И безмилостната кашлица и дразненето на гърлото може да са крайният резултат от груби или неправилно използвани почистващи препарати за килими.

„Синдрома на болната сграда“

По-чести от заболяванията с проследима причина обаче се оказват оплакванията от „синдрома на болната сграда“ – съвкупност от симптоми, които обикновено включват умора, главоболие, суха, сърбяща кожа и дразнене на лигавиците в очите, носа и гърлото . За разлика от заболяванията, свързани със сградите, тези симптоми са склонни да изчезнат, след като хората излязат от съмнителната сграда. Но не винаги. При някои хора постоянното излагане на работа в болна сграда може да предизвика чувствителност и автоимунни състояния, които са трудни за лечение.

Хората със синдрома на болната сграда обикновено нямат заболяване, което лекарят да открие, но страданието им е неоспоримо. В някои случаи симптомите са толкова тежки, че човек вече не може да работи във въпросната сграда.

Синдромът на болната сграда е станал по-често срещан от всички заболявания, свързани със сградите взети заедно, но досега, никой не знае със сигурност защо толкова много хора се разболяват: наистина ли е въздухът или нещо друго?

Някои изследователи спекулират, че синдромът на болните сгради е свързан с енергийната криза от 70-те години на миналия век, която довежда до силно изолирани „тесни сгради“ и понижаване на стандартите за вентилация.

Други експерти смятат, че  синдрома на болните сгради може да е свързан с лесно поправими фактори като лошо осветление. Джон Рекус, консултант по безопасност и редактор на EHS Today, казва, че много от симптомите наистина са причинени от прости проблеми с топлина, влажност и светлина. Като пример Рекус споменава офис, който веднъж посетил, в който почти всички имали главоболие и където почти всички обвинявали лошия въздух. Забелязвайки блясък на компютърните екрани, той изключва половината от флуоресцентните лампи, намиращи се отгоре. След дни главоболието на служителите изчезнало.

Някои доклади за синдрома на болните сгради са свързани с друга голяма епидемия на нашето време – стресът на работното място. Повтарящите се задачи, лошите работни взаимоотношения и чувството за безпомощност могат да подкопаят здравето на работниците, както и техния ентусиазъм. Всеки, който прекарва цял ден в досадна работа и спорове с шефове и колеги, непременно ще се почувства ужасно,  с изпарения или без изпарения.

Независимо дали основният проблем е стресът или лошият въздух, работодателите трябва да осъзнаят, че служителите им страдат от реални симптоми – а болните служители никога не са полезни за бизнеса. Ако нещо не е наред със сградата – ако, да речем, вентилационният отвор за чист въздух наистина изпомпва въглероден оксид или катранени изпарения – компаниите трябва да направят всичко необходимо, за да изчистят въздуха. Най-често срещаната намеса е по-добра вентилация – както количеството свеж въздух, което е позволено да влезе, така и обемът, който циркулира.

Служителите също могат да изиграят своята роля, особено, когато работят от дома си. Следните съвети ще помогнат да се поддържа въздуха на работното място възможно най-свеж:

 • Не блокирайте вентилационни отвори или решетки.
 • Ако трябва да пушите, правете го навън и далеч от каналите за всмукване на чист въздух и спазвайте правилата за пушене на вашата компания.
 • Погрижете се за вашите офис растения – прашните, умиращи растения не правят нищо за качеството на въздуха в офиса ви, а прекалено напоените растения могат да развият мухъл.
 • Отървете се от боклука своевременно, за да предотвратите миризми и биологично замърсяване.
 • Съхранявайте храната правилно. Съхранявайте нетрайни храни в хладилника и почиствайте хладилника често, за да предотвратите появата на миризми и мухъл.
 • Поддържайте местата за хранене чисти, за да избегнете привличането на вредители. (Хлебарките са свързани с респираторни проблеми –  определени протеини в изпражненията и слюнката на хлебарки могат да причинят алергични реакции или да предизвикат симптоми на астма.)