Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2019г.

Изтича срокът за подаване на декларациите за условията на труд

Напомняме на работодателите, че на 30 април 2019 г. изтича срокът за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, който тече от началото на годината. Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 г. предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

По инициатива на Инспекцията по труда от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“ са публикувани указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за Е-услуги на ИА ГИТ.

5 причини да използвате „Таен клиент“

Собствениците на фирми винаги търсят начини за подобряване на обслужването на клиентите. За да растат и да постигнат отлични оценки на удовлетвореността на клиентите е наложително да се измери клиентския опит за покупка по обективен начин.

Кои са ключовите елементи за успеха?

Използването на „Таен клиент“ позволява на собствениците на фирми да получат бърза, надеждна и качествена обратна връзка от гледна точка на клиентите. Той е безценен инструмент за подпомагане на оценката на работа на екипите за обслужване на клиенти, бюджетите за обучение.

Нашите клиенти използват услугата ни „Таен клиент“ за: Read more

Нов Закон за хората с увреждания и ново задължение за работодателите- 2019г.

От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.), който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.
С него се вменява ново задължение за работодателите с 50 и над 50 работници и служители с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания. Работодателите трябва да назначат такива работници, съгласно квота както следва:
– Работодател с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания
– Работодател със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

До момента работодателите бяха задължени да определят места за трудоустрояване, съгласно чл.315 от КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях бяха за лица с трайни увреждания.

В чл. 38, ал. 2 от новия Закон за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от КТ, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за лица с трайни увреждания.

Все още има неясноти по отношение на конкретните правила, по които трябва да се изпълняват квотите.
По реда на чл. 41, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки ще сe определят с правилника за прилагането на Закона. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона, до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на Закона. Алтернативните мерки, насочени към подкрепа и насърчаване заетостта на хората с трайни увреждания, предстои да бъдат разписани детайлно в правилник за прилагането на Закона и всеки работодател ще има възможност да прибегне до тях в случай, че не желае да изпълни квотните задължения.

Предвидено е, ако работодател не желае да изпълни задължението за назначаване на хора с трайно увреждане да дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. А ако не изпълни и това си задължение му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.

Почивни дни – 2014 г.

Кога ще почиваме и кога ще отработваме през 2014 година!

Read more

Забрана за тютюнопушене

Пълна забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 01.06.2012г.

Read more

Почивни дни – 2011г.

Ще отработваме четири пъти през годината:

Read more

Натрупаните отпуски

Натрупаните отпуски до 1 януари 2010 г. няма да се губят, ако не се ползват до 31 декември 2011 г.

Read more

До навършване на 2 год. на детето ми

До навършване на 2 год. на детето миможе ли да се работи на втори трудов договор на 4 часа при друг работодател и дали това ще промени изплащането на майчинството?

Read more

Болничен в НОИ

Ред и срокове за представяне на болнични от работодателя в НОИ.

Read more

Болничен, бременност, раждане, майчинство

Първият болничен лист, който се издава от гинеколога преди термина, се издава за срок от 45 дни, но почти никога родилките не раждат точно в деня на термина, който е определен, т.е. този болничен няма как да бъде точен.

Вторият болничен се издава от болницата и е от деня на раждането. Той е за срок от 42 дни.

Третият болничен се издава от педиатъра на детето, заедно с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение и той е този, които изравнява разликата, която почти винаги се получава при първия болничен лист.

Общо сумата на дните от трите болнични листа трябва да е 135.

След тези 135 дни, майката трябва да подаде молба до работодателя си, заедно с декларация по образец, която се предоставя от счетоводството и копие от акта за раждане.

Задължение на работодателя е да подаде коректно всички тези документи в НОИ, като се спазват процедурите на НОИ. Няма специален ред болничните за бременност и раждане да се предават по-рано от другите.