5 причини да използвате „Таен клиент“

Собствениците на фирми винаги търсят начини за подобряване на обслужването на клиентите. За да растат и да постигнат отлични оценки на удовлетвореността на клиентите е наложително да се измери клиентския опит за покупка по обективен начин.

Кои са ключовите елементи за успеха?

Използването на „Таен клиент“ позволява на собствениците на фирми да получат бърза, надеждна и качествена обратна връзка от гледна точка на клиентите. Той е безценен инструмент за подпомагане на оценката на работа на екипите за обслужване на клиенти, бюджетите за обучение.

Нашите клиенти използват услугата ни „Таен клиент“ за: Read more

Нов Закон за хората с увреждания и ново задължение за работодателите- 2019г.

От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.), който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.
С него се вменява ново задължение за работодателите с 50 и над 50 работници и служители с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания. Работодателите трябва да назначат такива работници, съгласно квота както следва:
– Работодател с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания
– Работодател със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

До момента работодателите бяха задължени да определят места за трудоустрояване, съгласно чл.315 от КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях бяха за лица с трайни увреждания.

В чл. 38, ал. 2 от новия Закон за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от КТ, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за лица с трайни увреждания.

Все още има неясноти по отношение на конкретните правила, по които трябва да се изпълняват квотите.
По реда на чл. 41, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки ще сe определят с правилника за прилагането на Закона. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона, до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на Закона. Алтернативните мерки, насочени към подкрепа и насърчаване заетостта на хората с трайни увреждания, предстои да бъдат разписани детайлно в правилник за прилагането на Закона и всеки работодател ще има възможност да прибегне до тях в случай, че не желае да изпълни квотните задължения.

Предвидено е, ако работодател не желае да изпълни задължението за назначаване на хора с трайно увреждане да дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. А ако не изпълни и това си задължение му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.

Почивни дни – 2014 г.

Кога ще почиваме и кога ще отработваме през 2014 година!

Read more

Забрана за тютюнопушене

Пълна забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 01.06.2012г.

Read more

Почивни дни – 2011г.

Ще отработваме четири пъти през годината:

Read more

Натрупаните отпуски

Натрупаните отпуски до 1 януари 2010 г. няма да се губят, ако не се ползват до 31 декември 2011 г.

Read more

До навършване на 2 год. на детето ми

До навършване на 2 год. на детето миможе ли да се работи на втори трудов договор на 4 часа при друг работодател и дали това ще промени изплащането на майчинството?

Read more

Болничен в НОИ

Ред и срокове за представяне на болнични от работодателя в НОИ.

Read more

Болничен, бременност, раждане, майчинство

Първият болничен лист, който се издава от гинеколога преди термина, се издава за срок от 45 дни, но почти никога родилките не раждат точно в деня на термина, който е определен, т.е. този болничен няма как да бъде точен.

Вторият болничен се издава от болницата и е от деня на раждането. Той е за срок от 42 дни.

Третият болничен се издава от педиатъра на детето, заедно с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение и той е този, които изравнява разликата, която почти винаги се получава при първия болничен лист.

Общо сумата на дните от трите болнични листа трябва да е 135.

След тези 135 дни, майката трябва да подаде молба до работодателя си, заедно с декларация по образец, която се предоставя от счетоводството и копие от акта за раждане.

Задължение на работодателя е да подаде коректно всички тези документи в НОИ, като се спазват процедурите на НОИ. Няма специален ред болничните за бременност и раждане да се предават по-рано от другите.