Определяне на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година

Определяне на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година

По силата на Закона за статистиката, работодателите са длъжни ежегодно до края на м. март да предоставят на НСИ данни засредносписъчен брой на наетите лица за предходната календарна година. Задължението е въведено както за българските, така и за смесените предприятия с чуждестранно участие.

В Указанията на НСИ за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд се предвижда, че в списъчния брой на персонала се включват всички лица, наети на работа (постоянна, временна и сезонна) по трудово правоотношение. Лицата, работещи на непълно работно време, се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на едно лице, наето на пълно работно време.

Включват се и лицата, които отсъстват временно от работа, поради отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск не по-дълъг от 3 месеца и отпуск по майчинство.

Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от 3 месеца; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник; лицата, сключили граждански договори за работа;наетите лица по трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от КТ.

Средният списъчен брой на наетите лица за 1 месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на наетите лица на пълно работно време и броя на лицата на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост за всеки календарен ден от месеца, след което полученият общ сбор се разделя на броя на календарните дни за съответния месец. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината). В случайте, когато предприятието не е работило пълна календарна година, сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които е работило, се разделя на 12.