Болничен в НОИ

Ред и срокове за представяне на болнични от работодателя в НОИ.

Документите се представят от осигурителя в съответното Териториално Поделение на НОИ за всеки календарен месец НЕ ПО-КЪСНО ОТ 2 ДНИ СЛЕД ДЕНЯ на ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването.