Добри практики за пожарна безопасност

Въпреки че ни изглежда малко вероятно, все пак винаги има възможност да възникне пожар на работното място. Това се случва по-често, ако бизнесът е например ресторант или строителна площадка, но може да се случи и на всяко друго работно място.

Ето защо е важно всички служители да имат необходимото обучение и знания, за да останат в безопасност и да намалее шанса от нараняване и смърт. При пожар скоростта е критична, за това е важно да се спазват най-добрите практики за обучение по пожарна безопасност на работното място.

Както предвижда законодателството ни в тази насока:

Изготвяне на план за пожарна безопасност
Планът за пожарна безопасност помага да се гарантира, че всички служители са наясно с необходимите стъпки, които да предприемат, ако възникне пожар. Например, че всички служители знаят точките за евакуация в сградата, пожарогасителите и дори комплектите за първа помощ, в случай че са необходими такива при  злополука.

Планът се изготвя, съгласно Наредба No Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Обучение за пожарна безопасност

Съгласно  Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., работодателите следва да провеждатежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност.

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да образоват служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и другите пожарогасителни средства, важна цел на противопожарните обучения е служителите да бъдат обучени на основните елементи на превенция и защита от пожар.

Провеждане на противопожарни тренировки
За да се гарантира, че всеки знае какво да прави с възможно най-добрата скорост, провеждането на противопожарни тренировки помага за налагането на уменията, научени по време на обучението за здраве и безопасност. Това ще гарантира, че времето за реакция е по-бързо, като се евакуират всички от сградата. Като част от тренировките също е добре да проверите дали всички противопожарни аларми в обекта работят правилно.

Обикновено провеждането на противопожарните тренировки се залага в Плана за евакуация, който пък се изисква от Закон за защита при бедствия, чл. 35 и чл. 36.

Провеждането на противопожарните тренировки е добър момент, за проверка дали нещо не е необходимо да се промени или актуализира в бъдеще, дали пожарогасителите, знаците за безопасност и други елементи са на определените места за това. Важно е да се гарантира, че планът за противопожарна безопасност се преразглежда за нови опасности и че служителите съответно са запознати с тези промени.

Няколко добри практики, които могат да бъдат приложени в обучението на служителите и на практика да  помогнат за намаляване на шансовете за нараняване, свързано с пожар, на работното място са следните:

  • Отстранете опасностите от пожар на работното място
  • Помолете служителите си да претърсят работното място за потенциални опасности от пожар и да ги отстранят. Това не само помага на служителите практически да научат за потенциалните опасности и рисковете от пожар.
  • Включете в обучението на служителите как правилно се експлоатират и съхраняват отоплителни уреди и друго оборудване, което потенциално е опасно да причини пожар.
  • Като част от обучението включете локализиране на пожарогасителите от служителите, за да знаят винаги къде са техните места.
  • Включете в обучението  практическо обучение за работа с различни видове пожарогасители.