Видео интервю

Задължения на работодателя при работа от разстояние

Кодексът на труда разграничава два типа дистанционна работа: работа от разстояние и надомна работа.

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. В настоящата статия ще се спрем по-подробно на работата от разстояние, тъй като това в по-често срещаният вариант в практиката.

Използването на информационни технологии – компютър, софтуер, интернет свързаност, е това, което отличава работата от разстояние от надомната работа. Надомната работа е свързана с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя.

Преминаване към работа от разстояние

Измененията в чл. 120б на Кодекса на труда изрично предоставя правото на работодателя едностранно да възлага извършване на работа от разстояние или надомна работа за периода на обявена извънредна епидемична обстановка.

В останалите случаи възлагането на извършване на работа от разстояние или надомна работа следва да бъде договорено с работника/служителя. Служителят не може да бъде принуден да премине към работа от вкъщи или обратното. Отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него (напр. прекратяване на трудовия му договор).

Страните по трудово правоотношение могат да сключат индивидуален трудов договор или да подпишат допълнително трудово споразумение към съществуващ трудов договор за преминаването към работа от разстояние.

Задължения на работодателя при работа от разстояние

 1. Задължение на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни усовия на труд

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Това означава, че освен всички останали изисквания, които се прилагат за работните места в офисите на работодателя, следва да се предвиди и следното:

 • създаване на инструкции за безопасна работа с компютърните системи и техника, която се използва при работата от разстояние и запознаване на служителите с тях
 • извършване на оценка на риска на работното място, за чието изготвяне следва да се проведат и съответните измервания на факторите на работната среда и запознаване на работещите, извършващи работа от разстояние, за всяка опасност, свързана с извършваната работа и за предпазните мерки, които трябва да предприемат
 •  осигуряването и монтирането на съответни устройства за безопасност на машините, инструментите и другото оборудване, което се ползва при работата от разстояние и планиране на разумни мерки за тяхната редовна поддръжка от квалифицирано лице
 • осъществяване на всички предвидени инструктажи съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • планиране на превантивни мерки и осигуряване на ефективен контрол за спазване на правилата по ЗБУТ
 •  осигуряване на лични предпазни средства.

Какъв начин на документиране на инструктажите по ЗБУТ би приела Инспекцията по труда?
Изискванията на законодателството са инструктажите  да се документират в Книги за инструктажи по образец. При работа от разстояние логично е инструктажите да се провеждат чрез предоставяне на информация по електронен път, като по същия начин инструктираното лице потвърди получаването на тази информация. Такава обратна връзка удостоверява провеждането на определения вид инструктаж и ще се приеме при евентуална проверка, но като временно решение, което се наложи като вариант покрай пандемията. Тъй като законодателството все още не предвижда изрично дистанционния начин за извършване на инструктаж, препоръката е да се извърши полагането на подписи в Книгите за инструктаж при първия удобен случай.

2. Задължение на работодателя за осигуряване на обучение и кариерно развитие

Съгласно Кодекса на труда работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, трябва да имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка.

3. Задължение на работодателя да осигури за своя сметка необходимото оборудване за извършване на работата от разстояние.

Работодателят поема за своя сметка разходи за осигуряване на:
1. необходимото оборудване и консумативи за функционирането му;
2. програмно (софтуер) осигуряване;
3. техническа профилактика и поддържане;
4. устройства за комуникация с работника или служителя, включително интернет свързаност;
5. защита на данните;
6. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
7. система за наблюдение, при наличието на необходимите условия за внедряване на такава;
8. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор.

Но работодателят продължава да носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на служителите, които извършват работа от разстояние, независимо, че те ще използват свое оборудване.

4. Задължения на работодателя във връзка със Защита на личните данни

В политиките  за защита на личните данни работодателят трябва да предвиди и правила за случаите на работа от разстояние.

Работодателят трябва предварително да предостави информация на служителя за отговорността му и санкциите, които може да му бъдат наложени при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните и личните данни. Тази информация се предоставя в писмен вид. Тя е неразделна част от трудовия договор за работа от разстояние.

5. Задължения на работодателя, свързани с работното време

Работното време може да се уговори в трудовия договор, в правилника за вътрешния трудов ред или в заповед на работодателя.

С оглед спецификата на работата, служителят може сам да организира своето работно време, за да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. Също така, може и сам да определи кога ще ползва почивките в работното си време, освен ако не е уговорено друго в трудовия му договор.

Работодателят трябва да утвърди документ за отчитане на работното време.

Работещите дистанционно имат право на същите видове отпуски, както и другите служители. Страните трябва да уговорят по какъв начин служителят ще иска отпуск, респ. работодателят ще го разрешава.

Задължения на служителя, който полага труд от разстояние

 • Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място.
 • Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.
 • Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд
 • Работодателят или негов представител, както и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие като той няма право да отказва достъп до работното място без основание за това