ИТ проверява опасните вещества на работното място

До края на годината трябва да бъдат проверени 1000 предприятия в рамките на кампанията на ИА ГИТ „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“

Нарушенията, свързани с липсата на достатъчно информация за опасните вещества, които се използват в работния процес в предприятията, са сред най-честите, които инспекторите по труда установяват при проверките в рамките на кампанията на ИА ГИТ „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“.

Всяка проверка в рамките на кампанията на Инспекцията по труда протича в три направления: прави се обход по работните места, за да се установи къде се работи с опасни вещества и какви мерки реално са взети за минимизирането на рисковете, след това се проверява идентификацията на използваните опасни вещества от работодателите и каква информация има за тях и накрая следва проверка на оценката на риска при работата с използваните опасни вещества и след това на предприетите мерки за минимизирането му.

Най-честите констатирани нарушенията на изискванията за идентифициране на опасните вещества и осигуряване на информация за рисковете от тях са:

  • работодателят не води картотека за използваните опасни вещества и тяхните характеристики;
  • когато такава е изготвена, се установява, че в нея не са идентифицирани всички използвани опасни вещества в предприятието;
  • работодателите не са осигурили информационен лист за всяко използвано опасно вещество;
  • като потребители на такива вещества не изискват от производителите информация на български език.
  • По отношение оценката на риска, при изготвянето й не се вземат предвид данните от информационния лист за безопасност на химичните агенти, не се оценява комбинираното действие при експозиция на няколко опасни вещества, не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с такива и др.

Като основна причина за неизпълнение на изискванията по осигуряване на здраве и безопасност при работа с опасните вещества, се очертава недостатъчната информираност за задълженията на работодателя.

Чрез този въпросник,  всеки работещ с опасни вещества може да провери доколко е запознат с информацията, съдържаща се в пиктограмите, които са обозначени на етикетите.

Въпросникът е достъпен на линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaieB_Z_6Rs7Bb5s-JOWPZH6dz4o1bOwpXFYct2tjLUrG7tw/viewform

На сайта на ИА ГИТ може да бъде открита още информация какви мерки да се предприемат за минимизирането на рисковете при работа с опасни вещества и за тяхното въздействие върху живота и здравето на работещите.

Достъп до всички материали: https://drive.google.com/drive/folders/1iNNfq8zjXokWI7xufIhdWhJGPs82lqS0

Ако имате въпроси във връзка с организацията на работа с опасни вещества във вашата фирма, можете да се обърнете за съдействие към Служба по трудова медицина ТИЙМКОД: имейл: team@team-code.org; офис телефон: +359 2 88 48 469;
мобилен телефон: +359 896 659 238;