Предотвратяване на спъвания и подхлъзвания, свързани с работата

Подхлъзванията, спъванията и паданията са най-честата причина за злополуки във всички сектори – от тежкото производство до работата в офиса. В държавите-членки на Европейския съюз те са идентифицирани като основните причини за злополуки, които водят до повече от 3 дни отсъствие от работа.

Използването на прости мерки за контрол може да намали риска от нараняване от подхлъзване и спъване.

Отговорности на работодателите

Изискванията, определени в европейските директиви са транспонирани в българското законодателство и следва да се имат предвиз и изискванията на самите наредби (като например за работни места, знаци за безопасност, лични предпазни средства), но това, което е приложимо за всяко едно предприятие е следното::
■ Гарантиране, че доколкото е възможно, работните места получават достатъчно естествена светлина или са оборудвани с подходящо изкуствено осветление
■ Гарантиране, че подовете на работното място са фиксирани, стабилни и равни и нямат неравности, дупки или наклони и не са хлъзгави
■ Осигуряване на знаци за безопасност, когато опасностите не могат да бъдат избегнати или адекватно намалени чрез превантивни мерки
■ Осигуряване на лични предпазни средства (напр. защитни обувки), подходящи за съответните рискове когато те не могат да бъдат избегнати с други средства. Предпазните средсрва трябва да са удобни и добре поддържани и да не водят до увеличаване на други рискове
■ Следване на обща рамка за управление на здравето и безопасността, включително: оценка и превенция на рисковете; даване на приоритет на колективните мерки за отстраняване на рисковете; предоставяне на информация и обучение; консултиране на служителите, координация по безопасността с изпълнителите

Консултирането на работната сила и използването на техните познания помага да се гарантира, че опасностите се идентифицират правилно и се прилагат работещи решения.

Поддържането на здравословна и безопасна работна среда не е само отговорност на ръководството. Служителите също имат задължения да сътрудничат и да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на другите, следвайки инструкциите в съответствие с даденото обучение. Всеки трябва да бъде насърчаван да допринася за подобряване на здравето и безопасността.

Управление на рисковете и предотвратяване на инциденти 

Типичният процес включва няколко етапа:

■ Идентифициране на проблемните области
Трябва да се идентифицират ключови области на риск от подхлъзване, спъване и падане – напр. неравни подове, лошо осветени стълби и т.н.

■ Вземане на решения и действие в съответствие с тях
Трябва да се избере оборудване или да се възприемат работни практики, които позволяват тези опасности да бъдат предотвратени или контролирани.

■ Проверка дали предприетите действия са ефективни

Проверките са от съществено значение, за да се гарантира, че работните практики и процеси се изпълняват правилно.

Необходим е и периодичен преглед. Намалява ли броят на злополуките? По-малко потенциални опасности ли се идентифицират по време на проверките за безопасност?
От работодателите се изисква да оценят опасностите и рисковете за служителите и другите (включително посетители) и рисковете от подхлъзване и спъване трябва да бъдат сред проверените. Оценката на риска трябва да се преразглежда и актуализира редовно, включително когато има значителни промени като въвеждане на ново оборудване или процедури.

Добри работни практики
Целта трябва да бъде премахване на риска при източника, когато това е възможно (напр. изравняване на неравни подови повърхности). Следващият предпочитан вариант е заместване (напр. използване на алтернативен метод за почистване на пода), последвано от разделяне (напр. използване на бариери, за да се държат работниците далеч от мокри подове). Последната превантивна мярка е защита (напр. носене на обувки с нехлъзгащи се подметки). Използването на лични предпазни средства трябва да бъде крайна форма на защита след изчерпване на всички организационни и технически мерки.

Често има прости, но ефективни мерки, които могат да бъдат предприети за намаляване или премахване на рисковете от подхлъзване и спъване.

Превантивните действия, които трябва да се вземат предвид, включват:

  • Добра подредба – Общата неподреденост на работното място е основна причина за подхлъзвания и спъвания. Поддържайте работната среда чиста и подредена, като подовете и пътищата за достъп се пазят от препятствия.
  • Почистване и поддръжка – Редовното почистване и поддръжка ще сведе до минимум рисковете. Боклукът трябва да се премахва редовно и работните зони да се поддържат чисти. Методите и оборудването за почистване трябва да са подходящи за третираната повърхност. По време на работа по почистване и поддръжка внимавайте да не създавате нови опасности от подхлъзване и спъване.
  • Осветление – Осигурете добри нива на осветление, функциониране и позиция на светлините, за да сте сигурни, че всички подови площи са равномерно осветени и всички потенциални опасности могат да се видят ясно.
  • Подови настилки – Подовете трябва да се проверяват редовно за повреди и да се извършва поддръжка, когато е необходимо. Потенциалните опасности от подхлъзване и спъване, които трябва да търсите, включват дупки, пукнатини и  килими и изтривалки, които могат да се разместват. На всяко място подовата повърхност трябва да е подходяща за извършваната работа, напр. може да се наложи да е устойчива на масла и химикали, използвани в производствените процеси.
  • Стълбища – Много злополуки се случват на стълбища. Перилата, противоплъзгащите се стъпала, добрата видимост и  маркировка на предните ръбове на стъпалата могат да помогнат за предотвратяване на подхлъзване и падане по стълбите.
  • Разливи –  Използвайте предупредителни знаци, когато подът е мокър и организирайте алтернативни маршрути.
  • Препятствия – където е възможно, препятствията трябва да бъдат премахнати, за да се предотврати спъване. Ако не е възможно да се премахне препятствие, трябва да се използват подходящи бариери и/или предупредителни надписи.
  • Кабели – Поставете оборудването така, че кабелите да не пресичат пешеходни маршрути.
  • Обувки – Работниците трябва да имат обувки, които са подходящи за тяхната работна среда. Вземете под внимание типа работа, подовата настилка, типичните подови условия и устойчивостта на подметките срещу плъзгане.
  • Работни места на открито – Работните места на открито трябва да бъдат организирани така, че рисковете от подхлъзване и спъване да са сведени до минимум, напр. чрез мерки против подхлъзване при ледени условия и подходящи обувки.