Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от м.юли 2018

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които влизат в сила от м.юли 2018 касаят следното:

1.Промени относно преизчисляването на нормата за продължителност на работното време при установено сумирано изчисляване на работното време, в случаите, в които работниците и служителите ползват отпуск за временна неработоспособност.

Чл. 9б, ал. (3) от наредбата вече гласи, че когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1

С това на практика се уеднаквява трудовото и осигурителното законодателство в тези случаи – нормата на работното време се редуцира с толкова часове, за колкото работникът и служителят ще получи парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Важно е да се отбележи, че при наличие на нощен труд, както нормата на работното време, така и часовете, за които се изплаща паричното обезщетение се образуват след преизчисляване на нощните часове в дневни.

Всичко това следва да се има предвид и когато се попълват данните в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, която се подава по реда на НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

2. Промяна в отчитането на извънреден труд

Промяна има и по отношение отчитането на часовете извънреден труд пред ГИТ, в случаите в които те съдържат нощни часове. Нощните часове се приравняват на дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2.  от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

3. Промени във връзка с отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст

От 01.07.2018 влизат нови разпоредби на КТ по отношение отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст и с  наредбата се въвеждат изменения и допълнения с цел  привеждане на наредбата в съответствие с Кодекса на труда. Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

Изменени и допълнени са също така приложенията,  които се подават от осиновителите до работодателя, за ползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Кампания на Инспекция по труда по морските курорти

От началото на юли е засилен контролът на Инспекцията по труда в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната. Ежегодно по време на активния туристически сезон през месеците юли и август Агенцията насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите на контрол със сезонен характер. Те са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.