Определяне на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година

Определяне на средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година

По силата на Закона за статистиката, работодателите са длъжни ежегодно до края на м. март да предоставят на НСИ данни засредносписъчен брой на наетите лица за предходната календарна година. Задължението е въведено както за българските, така и за смесените предприятия с чуждестранно участие.

В Указанията на НСИ за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд се предвижда, че в списъчния брой на персонала се включват всички лица, наети на работа (постоянна, временна и сезонна) по трудово правоотношение. Лицата, работещи на непълно работно време, се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на едно лице, наето на пълно работно време.

Включват се и лицата, които отсъстват временно от работа, поради отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск не по-дълъг от 3 месеца и отпуск по майчинство.

Read more