Съхранение на лични данни при подбор на персонал

Колко време могат да се съхраняват лични данни на кандидати за работа?

По този въпрос Комисията за защита на лични данни е публикувала официално становище. То е във връзка с  прилагането на чл. 25к от Закона за защита на лични данни, регламентиращ сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал.

В нормативния акт е регламентирано, че

 „(1) Работодател или орган по назначаването, в качеството си на администратор на лични данни, определя срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонала, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок.“

Проблемът налагащ становище от Комисията за защита на личните данни е въпросът кога започва да тече въпросният срок. От Комисията за защита на личните данни акцентират върху принципа за законосъобразно съхраняване на личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват въпросните данни. В разглеждания случай целта е инициирането, осъществяването и приключването на процедури по подбор на персонал. Съгласно тълкуването на Комисията за защита на личните данни на описаните норми „срокът започва да тече от момента на приключване на процедурата, респ. след изтичане на сроковете за обжалването ѝ, като е налице правна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата, за срок, който в случая е определяем – до оттегляне на съгласието от страна на субекта на данни.“

В становището на комисията също така е обърнато внимание, че при удължаване на 6-месечния срок след изричното съгласие на кандидата за работа, същият може „по всяко време и без да излага причини да оттегли своето съгласие, в резултат на което по-нататъшното обработване на данните трябва да бъде преустановено, като същите следва да бъдат изтрити или унищожени от администратора на лични данни“.

Източник: Комисия за защита на личните данни