Повишаване осведомеността на служителите по отношение на Covid-19

Какво могат да направят работодателите на практика, за да помогнат в борбата с пандемията от коронавирус и да предпазят служителите си?

Освен задължителните нормативно действия, които работодателите трябва да предприемат, знанията и осведомеността са от основно значение — всеки трябва да бъде добре информиран за начините на разпространение на вируса, симптомите на инфекция и начините за ограничаване на експозицията до минимум.

Следното видео може да послужи на организациите да предоставят на работниците необходимата информация и да въведат мерки за предотвратяване на инфекцията. Може да се използва също така като част от материалите за периодичен инструктаж или извънреден инструктаж на служителите, които се връщат на работа след повече от 45 дни.  (На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.)

Онлайн оценка на риска – Covid-19

Трудовото законодателство задължава работодателите при всеки нововъзникнал риск, какъвто е и рискът от коронавирус (Covid-19), да направят:

 • актуализация на оценката на риска;
 • да планират и прилагат мерки за минимизирането му.

Благодарение Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) вече е възможно оценката на риска да се изготви онлайн чрез разработения интерактивен инструмент за целта. (Изрично е отбелязано, че информацията в него не обхваща здравните заведения, за които са налични специфични нормативни актове и указания на здравните органи.)

Интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-19 е свободно достъпен, само срещу регистрация през платформата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Може да бъде достъпен от тук:  https://oiraproject.eu/bg/oira-tools

Различните модули в платформата дават насока за  основните рискове от КОВИД-19, както и различни мерки, които работодателят следва да предприеме за минимизирането на риска.

Работодателите могат да предприемат както технически, така и организационни мерки, за част от които Инспекцията по труда разпространи информация още при обявяването на извънредното положение.

Част от организационните мерки са свързани с:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.
 • Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.
 • Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.
 • Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.
 • Разработване на  специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 • Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
 • Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

Част от техническите мерки са:

 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.
 • Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Подробни законодателни изисквания за защита от биологични агенти, в т.ч. специфични за лечебните заведения, са разписани в Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) и НАРЕДБА № 3 от 08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр. 43/2013 г., в сила от 11.05.2013 г.).

Допълнителна информация, в т.ч. конкретни мерки за защита, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести на адрес:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Освен това на платформата EU-OSHA ще намерите множество други интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности, преведени на български език и предназначени основно за подкрепа на микро и малки предприятия.