Удължаване на епидемиологичната обстановка до края на септември 2020

Епидемиологична извънредна обстановка е удължена до края на септември като на този етап не се предвиждат нови ограничителни мерки срещу заразата, но работодателите следва да продължат да прилагат противоепидемичните мерки, приети със заповед на Министъра на Здравеопазването – Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

 

Съгласно заповедта всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност следва да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите следва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. С приложение към заповедта е определен алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места.

Препоръчителни мерки за работодатели срещу разпространението на Covid-19, могат да се намерят на български език на сайта на Министерството на здравеопазването. Те са разработени от Световната здравна организация.

Добри международни практики за борба с КОВИД-19 в работна среда

Част от добри международни практики за борба с КОВИД-19 в различни браншове са преведени на български език осигурено от Фонд „Условия на труд“.

Преводите са достъпни в сайта на Инспекция по труда, в специално създадената рубрика “В помощ на работодатели и работещи в извънредна ситуация“.

Преведените материали са

Безопасно завръщане

Ветеринарни клиники

Добри практики-туризъм

Дървообработване и металургия

Защита от заразяване

Защити себе си и другите

КОВИД-19-текстил

КОВИД-селско-стопанство

Контролен списък-Строителство

Културни институции

Места за настаняване-СЗО

Препоръки за защита от разпространение на КОВИД-19

Психика на заетите в здравния сектор

Селско стопанство

Списък за подпомагане на действията

Стигма и агресия

Строителни дейности

Строителни обекти

Търговия на дребно без храни

Търговия на дребно с храни

Управление на отпадъци

Физическа дистанция-чеклист

Химическо чистене

Хотелиерство

Всички добри практики на съответните езици могат да бъдат намерени в приложението към Насоките на ЕС, публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика.