Подаването на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2020 е със срок до 05.05.2021

Само рискът от КОВИД-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд

Заради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г.

Преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия. В този смисъл е предоставено на ИА ГИТ становище на Министерството на труда и социалната политика.

В становището се отбелязва, че „за повечето работни места рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е в резултат от общата епидемична обстановка, а не от източници на работната среса и е съизмерима с тази на общото население“. В становището е отбелязано още, че въпреки задължението на работодателя да преразгледа оценката на риска при извънредна епидемична обстановка, „за голяма част от предприятията новата оценка няма да идентифицира нов професионален риск, а ще осигури спазването на задължителните за страната противоепидемични мерки“. Поради тази причина „преразглеждането на оценката на риска само по себе си не е основание за подаване на нова декларация, тъй като не може да се определи като промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“.

Нова декларация следва да бъде подадена, ако рискът от заразяване със SARS-Cov-2 е идентифициран като професионален за съответното предприятие. Основание за подаване е и когато има промяна в други обстоятелства, които подлежат на деклариране съгласно Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Работодателите, при които няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават декларация, нито какъвто и да е друг документи.

          Декларацията по чл. 15 може да бъде подадена и по електронен път. Повече информация за начина и условията за подаване на декларацията са публикувани в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в секцията „Административно обслужване“, подрубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“  https://www.gli.government.bg/bg/node/6356

Източник: Главна инспекция по труда