Безопасност и здраве при работа от разстояние

Очевидно пандемията COVID-19 ускори еволюцията на дистанционната работа, но няколко организации на европейско и международно ниво вече бяха оценили плюсовете и минусите на тази форма на работа в няколко доклада.

През 2017 г. Международната организация на труда (МОТ) представи съвместен доклад с Eurofound, озаглавен „Работа по всяко време и навсякъде: ефектите върху света на труда“ (виж: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/ 2017 / работа-по всяко време-навсякъде-ефектите-върху-света-на-работа).

На ниво ЕС и в отговор на кризата с COVID-19 Европейската агенция за здраве и безопасност при работа (OHSA) публикува ръководството „COVID-19: Обратно на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работниците. “(https://osha.europa.eu/es/highlights/covid-19-back-workplace-safe-and-healthy-conditions).

Този документ включва насоки и съвети за безопасна работа от разстояние. Като част от мерките за физическо дистанциране, предприети в повечето държави-членки, много работници в ЕС са принудени да работят от вкъщи. В този документ е разгледано как по-добре да настроите дома (като вземете предвид наличните ресурси)  за работа от разстояние. Предлагат се следните мерки за работодателите, за да се сведат до минимум рисковете за работещите от разстояние в тази извънредна ситуация:

– Извършване на оценка на риска с участието на работниците, работещи от разстояние;

– Позволяване на работниците да носят временно по домовете си оборудване, което използват на работното си място;

– Осигуряване на работниците работното място у дома, което предлага добра ергономия, като например добра стойка и често движение. Това включва и насърчаване на работниците да правят редовни почивки, да се движат и да се разтягат;

– Осигуряване на поддръжка при използването на ИТ оборудване и софтуер. Обучението за използване на инструменти за теле- и видеоконферентна връзка за работни задачи е от съществено значение в този контекст;

– Осигуряване на начини за добра комуникация на всички нива. В този контекст е важно да се насърчава социалното взаимодействие между колегите, чрез планирани онлайн работни срещи, но също и чрез организиране на непринудени онлайн чатове или срещи „виртуално кафе“;

– Обръщане внимание на риска работниците да се чувстват изолирани и под натиск, което при липса на подкрепа може да доведе до проблеми с психичното здраве. Важна е ефективна комуникация и подкрепа от мениджъра и колегите и възможността да се поддържа неформален контакт с колегите;

– Вземане под внимание въпросите, свързани със съгласуването на професионалния и семейния живот, т.е. че служителите могат да имат партньори, които също се занимават с дистанционна работа, или деца, които може да се нуждаят от грижи и подкрепа с отдалечени училищни задължения или възрастни или хронично болни хора у дома. При тези обстоятелства мениджърите ще трябва да бъдат гъвкави по отношение на работното време и производителността на персонала си. В този контекст е важно също така да се подпомогнат работниците при поставянето на здравословни граници между работа и свободно време, като се комуникира ясно, кога се очаква да работят и да са на разположение (право на изключване);