Провеждане на периодичен инструктаж от разстояние

Работата от разстояние стана реалност за много служители едва по време на пандемията от коронавирус, докато други организации отдавна използват гъвкави формати. И макар все по-разпространената практика за работа от разстояние, все още стои не съвсем доизяснен въпросът как да се провежда периодичният инструктаж на служителите, които работят от разстояние.

Законът е недвусмислен , че отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място, вкл. и за работещите от разстояние, носи работодателят. Липсва обаче изменение в Наредба № РД-07-2 от 2009 г. относно начина на документиране на инструктажите по БЗР и при подобни казуси неизяснени в нормативната уредба единствената възможност е да се обръщаме директно за указания към компетентния държавен орган – Министерството на труда и социалната политика.

Ето какво е и неговото становище, дадено във връзка със следното запитване:

163. ЗДРАВЕЙТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID19, ПОВЕЧЕ ОТ 60 % ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЯТО РАБОТА Е СВЪРЗАНА С ОФИС ДЕЙНОСТИ РАБОТЯТ ОТ ДОМА. МОЛЯ ЗА ВАШИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИЯТ ИНСТРУКТАЖ В РЕЖИМ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Съгласно разпоредбата на чл. 107к, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му. Съгласно ал. 1 на същия член работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Следователно минималните изисквания за безопасна работа, вкл. и при провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа на работещите от разстояние са същите, както за останалите работници и служители, а редът за тяхното провеждане е определен в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа (чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД-07-2). Той се провежда по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск (чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-07-2). Следователно, право и задължение на работодателя е да създаде подходяща организация за провеждане и документиране на периодичния инструктаж на работещите в условията на работа от разстояние. По наше мнение, няма пречка инструктажът при работа от разстояние да се провежда чрез средствата на информационните и комуникационни технологии, които са в същността и условията при тази форма за организиране на работата. В тези случаи за документиране на инструктажите могат да се ползват и електронни документи. При документирането на инструктажите е необходимо да се спазва формата на приложение №1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 с всички посочени реквизити (вкл. подписи на инструктирания и инструктиращия), както и изискването за гарантиране на последователност, цялост и проследимост на записа, както и да се предотврати случайно или незаконно унищожение или изменение на информацията или достъп от неоправомощени лица до нея.

Следва да се има предвид, че при работа с електронни документи и с електронен подпис е в сила специално законодателство – Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г.) и подзаконови нормативни актове, които въвеждат специфични изисквания при работа с електронни документи и при подписване с електронен подпис. (НА)

Следва да се обърне внимание и да се прави разлика между извънредно положение и извънредна обстановка, защото във връзка с извънредното положение е дадено становище в съвсем различна насока, а именно:

Проведените инструктажи по безопасност и здраве при работа се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Независимо от въведената в предприятието работа от разстояние с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, за работодателя остава задължението да осигури ЗБУТ (вкл. и инструктажи) на всички работници, а работниците са длъжни да спазват политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа (чл. 107к от Кодекса на труда). По отношение трудностите при документирането на провеждания периодичен инструктаж при въведена работа от разстояние заради извънредното положение, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) имате възможност да отложите неговото провеждане с един месец от отмяната на извънредното положение. (НА)