Психологическо консултиране

Психологическо консултиране, оценка и подбор на персонал. Асесмънт център. Изследвания на удовлетвореност.

Услуги

Професионални услуги в сферата на човешките ресурси

Неп­ра­вил­ният подход и анализ на ключови аспекти при прилагането на асесмънт център, мо­же да бъде мно­го неп­ри­ят­но преживяване, както за ор­га­ни­за­ци­я­та, така и за са­мите кан­ди­дати.

Това означава, че задълбочената процедура по подбор и участието на експерт в изготвянето на личностни профили на кандидатите за работа са задължителни, особено при позиции с ключово значение за компанията.

Организирането и провеждането на асесмънт център, е свързано с по-големи първоначални разходи и по-дълга процедура, но тези разходи се отплащат на компанията в по-дългосрочен план, когато напр. след време не  ви се налага да търсите отново специалист и да правите отново разходи, този път “отложени”.

Методите, прилагани от специалистите ни, са от съществена важност за качествен избор на служител, който ще заема отговорна позиция в компанията Ви и препоръката на Тиймкод е, да се спазват последователно и точно!

Асесмънт център

Една успешна стратегия

Разходи

Кога е оправдан разхода за асесмънт център?

Колкото по-добре разбирате потребностите на компанията си, толкова по-сигурно е, че ще направим точния избор.

Има няколко ключови въпроса, върху които е ценно да помислите, преди да се обърнете към специалисти.

 • Защо Ви е неоходим нов служител?
 • Чирак, специалист или експерт ще търсим за позицията?
 • Колко време би работил за компанията?
 • Какво ново би внесъл като знания и умения?
 • Доколко ще е удовлетворяваща работата за новоназначения в краткосрочен и по-дългосрочен план?
 • Търсите ли и нуждаете ли се от точно определени качества или сте готови да си създадете специалист, според специфичните изисквания на компанията Ви.
 • Можете ли и искате ли да го развивате в определена посока и др.

Стъпки

Ключови стъпки в асесмънт център Тиймкод

 • 1.
  Анализ чрез включено участие в процеса на организационната и трудова динамика, който е в основата на следващата стъпка.
 • 2.
  Изготвяне на професиограма.
 • 3.
  Изготвяне на личностен профил, който би бил най-ефективен в културата и екипа на организацията.
 • 4.
  Списване на точна и ясна за кандидатите обява за публикация в интернет и медиите, която може да търпи промени според профила на медията.
 • 5.
  Преглед и селекция на получените кандидатури и допълването им с кандидатури от базата-данни на Тиймкод.
 • 6.
  Първо интервюиране на одобрените по документи кандидати.
 • 7.
  Психологически тестове от вида „pen & paper”, които ще бъдат подбрани след приключване на стъпка 3 и които задължително са интерпретирани от психолог. Всеки квалифициран и опитен специалист знае как да тълкува резултатите от тестове и знае къде са слабите места на самоцелно приложени въпросници.
 • 8.
  Проективни техники – особено важно е наблюдението и анализите, да бъдат направени от специалист в областта на човешкото поведение.
 • 9.
  Ролеви игри – смисълът не е преживяване на удоволствие, както при тиймбилдинга например, а провокиране на човешките реакции в критични за компанията ситуации, за да се направи психологически портрет на кандидатите. Отново специалисти по човешкото поведение са ключови за наблюдението и анализите. Чрез влизането в различни роли, кандидатите показват качества, които могат да са неподозирани, да бъдат развити вбъдеще или пък могат да са пречка за ефективност в работата на компанията.
 • 10.
  Разрешаване на казуси – във всяка компания, възникват трудни и дори непреодолими проблеми. Такива разрешават кандидатите, с оглед оценка на начина им на мислене, на вземане на решения, тяхната гъвкавост и креативност, както и опитът им до момента. Тук не е важно кандидатът да реши казуса, а какви подходи прилага за да го разреши адекватно.
 • 11.
  Второ, психологическо интервю, което се води от квалифициран психолог на Тиймкод, с кандидатите преминали на следващ етап.
 • 12.
  Среща на работодателя с одобрените кандидати за независимо интервюиране.