Промени в Наредбата за отпуските от месец юли 2018

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

Парламентът прие Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Вижте текста на закона тук: https://lex.bg/bg/mobile/ldoc/2137231156

Закона предвижда нови ангажименти на работодателите не само в публичния, но и в частния сектор:

Работодателите ще трябва да създадат канал и правила за вътрешно подаване на сигнали.  В частния сектор задължението обхваща работодатели с 50 и повече работници и служители.

Трябва да определят един или повече служители, които отговарят за разглеждането на сигнали (това може да е длъжностното лице по защита на данните).

Трябва да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали.
Създават и поддържат регистър на сигналите за нарушения и приемат вътрешен акт за неговото водене в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

Да подават регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

Законът е обнародван в Държавен вестник, брой No 11 от 2 февруари 2023 г. и влиза в сила на 4 май 2023 г. за всички задължени лица, с изключение на разпоредбите, установяващи задължения за работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, които ще се прилагат от 17 декември 2023 г.

Централният орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, е определено да бъде Комисията за защита на личните данни. Тя ще дава методически указания на задължените субекти по закона, ще приема образци и наредба за воденето на регистъра на подадените сигнали и ще изпълнява други правомощия, които са ѝ вменени по силата на закона.

Предвидените санкции за неспазване на закона са различни по размер, в зависимот от вида на нарушението и варират от 400 лева до 20,000 лева за юридически лица. За повторно нарушаване на задълженията за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали и за периодичен преглед и актуализиране на вътрешните правила, приети в тази връзка, са предвидени по- големи размери на санкциите, а именно от 10,000 лева до 30,000 лева за юридическите лица.

Предвидена е и глоба в размер от 3,000 лева до 7,000 лева за лице, за което е установено, че съзнателно e подало сигнал или оповестило публично невярна информация.