Краен срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Уважаеми Работодатели, напомняме ви, че крайният срок за подаване на Декларация по чл.15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е до 02.05.2022 г.

Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от до 30.04, но тъй като последния ден от април е неработен ден, срока се удължава до първия работен ден след него.

Декларацията може се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път като Инспекция по труда има специално разработен софтуер за изготвяне на самата декларация: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Ако изпитвате някакви затруднения или имате въпроси относно подаването на Декларацията не се колебайте да се свържете с нас през контактната форма на нашия сайт

Тенденциите за набиране и задържане на персонал през 2023 г

Мнозинството от служителите не вярват, че заплатите им са в крак с инфлацията и поради това мнозина отново търсят по-добре платена работа. Това се наблюдава не само в България, но и в останалите страни, поради което ще споделим шест тенденции за набиране и задържане, които са изведени от Talent.com на база проучвания в нагласите на служителите в различни страни от ЕС. Целта на препоръките е да помогнат да запазите настоящите си таланти щастливи и да привлечете нови таланти в същото време.

Тенденциите за набиране и задържане, които да следваме за 2023г:

Допълнителните придобивки ще играят по-голяма роля при набирането на персонал

Очаквайте през 2023 г. да видите нарастващо значение на допълнителните придобивки и предлаганите обезщетения в пакетите за компенсация на работниците. Всъщност 60% от търсещите работа намират тези предимствата за важен елемент при търсене на работа, на второ място след заплатата! С недостига на таланти, на който пазарът на труда стана свидетел и продължава да изпитва в някои сфери, организациите ще се обърнат към внедряването на по-изчерпателни и атрактивни пакети с допълнителни придобивки, за да привлекат и задържат най-добрите таланти.

Според вицепрезидента на Talent.com нетрадиционни придобивки като достъп до лечение инвитро,  уелнес програми и дори застраховка за домашни любимци вече няма да бъдат толкова необичайни за виждане в САЩ. Ако това се случи може да очакваме в близките години тези по-нетрадиционни придобивки да прескочат океана. Освен това, тъй като все повече държави се движат в посока на прозрачност на заплащането, търсещите работа също ще се обърнат към обезщетенията като тактика за преговори. Увеличени дни платен отпуск, родителски отпуск и др.

Развиването на меки умения заемат централно място

Повишаването на уменията и меките умения, не са нещо ново, но особено в Ковид кризата се заговори усилено за нуждата от такива умения и тяхното развиване. С икономическата несигурност, която продължи през цялата 2022г. не е изненадващо, че и през 2023 г. възможностите за повишаване на уменията ще бъдат важна стратегия за задържане.

Защо? Защото това показва ангажимента на работодателя да развива своята компания.Организациите днес са възприели желанието на служителите за непрекъснато учене и затова ще видим въвеждането на уникални програми за обучение и развитие, тъй като те създават среда, в която повишаването на уменията се насърчава.

Освен това меките умения са безценни за една организация. Притежаването на тези умения (междуличностната комуникация, вземането на решения, управлението на времето, сътрудничеството и др. ) често отличава топ лидерите.

Популярността на хибридната работа продължава

Желанието за гъвкава работна среда не си отива, а през 2023 г. популярността му само ще се увеличава.

Докато в началото след връщането на много компании към работа в офис пет дни в седмицата по осем часа на ден, доста от служителите се радваха на възможността за социални контакти, то в последствие много от тях възприеха модела на хибридната работа – работа в офис и дистанционна работа в някои дни.

Осигуряването на тази свобода и технологията за дистанционна работа ще даде на организациите една преднина пред конкуренцията. Много служители са заявили в изследванията, че наличието на негъвкава работна среда може да ги накара да си потърсят друга работа.

Измерването на производителността на служителите расте

С популярността на дистанционната работа работодателите искат да са сигурни, че служителите им са продуктивни. Ще започнем да виждаме как организациите полагат усилия за измерване на производителността – от проследяване на часовете до мониторинг на софтуера, работодателите ще се стремят да получат представа за това как техните екипи прекарват работното време и как времето може да бъде оптимизирано, за да се постигнат по-добри резултати.

Прозрачността на заплащането ще набира скорост

Прозрачността на заплащането в крайна сметка е един от начините за коригиране на разликите в заплатите и за премахване на дискриминацията в заплащането, което би било огромна победа, ако се случи.

Фокусът върху психичното здраве все още е необходим

При целия икономически стрес много служители са стресирани относно бъдещето на своите работни места. И докато се измина дълъг път от началото на пандемията, за да се обхванат нуждите на служителите на работното място от психично здраве и уелнес, има още работа за вършене в тази насока.

Времената на икономическа несигурност водят до цял нов набор от страхове, които имат силата да повлияят негативно на психичното здраве. Тежестта на работодателите е да разпознаят тези потенциални бариери и да осигурят на служителите постоянен достъп до ресурси, които могат да подобрят тяхното психическо благополучие и от своя страна ефективността на работата.

Повишаване осведомеността на служителите по отношение на Covid-19

Какво могат да направят работодателите на практика, за да помогнат в борбата с пандемията от коронавирус и да предпазят служителите си?

Освен задължителните нормативно действия, които работодателите трябва да предприемат, знанията и осведомеността са от основно значение — всеки трябва да бъде добре информиран за начините на разпространение на вируса, симптомите на инфекция и начините за ограничаване на експозицията до минимум.

Следното видео може да послужи на организациите да предоставят на работниците необходимата информация и да въведат мерки за предотвратяване на инфекцията. Може да се използва също така като част от материалите за периодичен инструктаж или извънреден инструктаж на служителите, които се връщат на работа след повече от 45 дни.  (На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.)

Онлайн оценка на риска – Covid-19

Трудовото законодателство задължава работодателите при всеки нововъзникнал риск, какъвто е и рискът от коронавирус (Covid-19), да направят:

 • актуализация на оценката на риска;
 • да планират и прилагат мерки за минимизирането му.

Благодарение Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) вече е възможно оценката на риска да се изготви онлайн чрез разработения интерактивен инструмент за целта. (Изрично е отбелязано, че информацията в него не обхваща здравните заведения, за които са налични специфични нормативни актове и указания на здравните органи.)

Интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на КОВИД-19 е свободно достъпен, само срещу регистрация през платформата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Може да бъде достъпен от тук:  https://oiraproject.eu/bg/oira-tools

Различните модули в платформата дават насока за  основните рискове от КОВИД-19, както и различни мерки, които работодателят следва да предприеме за минимизирането на риска.

Работодателите могат да предприемат както технически, така и организационни мерки, за част от които Инспекцията по труда разпространи информация още при обявяването на извънредното положение.

Част от организационните мерки са свързани с:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.
 • Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.
 • Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.
 • Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.
 • Разработване на  специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 • Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
 • Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

Част от техническите мерки са:

 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.
 • Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Подробни законодателни изисквания за защита от биологични агенти, в т.ч. специфични за лечебните заведения, са разписани в Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) и НАРЕДБА № 3 от 08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр. 43/2013 г., в сила от 11.05.2013 г.).

Допълнителна информация, в т.ч. конкретни мерки за защита, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести на адрес:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Освен това на платформата EU-OSHA ще намерите множество други интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности, преведени на български език и предназначени основно за подкрепа на микро и малки предприятия.

 

Удължаване на срока за изпълнение на квотите по ЗХУ

Агенцията по заетостта ще продължи да приема годишните уведомления от работодатели, които ще търсят да наемат хора с трайни увреждания, за да изпълнят квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Уведомлението може да се подаде в срок до един месец от отмяната на извънредното положение, съгласно разпоредбите на  чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Уведомленията се подават, когато работодателите желаят да попълнят необходимите бройки  чрез посредничеството на Агенцията или други регистрирани посреднически организации и не са изпълнили квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Ако работодателят не желае да ползва посредничество, той не е длъжен да подава уведомление, а да предприеме самостоятелни действия за наемане на хора с трайни увреждания. В ЗХУ са посочени и случаи, в които работодателите се освобождават от задължението за квота.

В случай че са налице основания за подаване на уведомление, е необходимо то да се изготви по образец и да се изпрати до бюрото по труда, на чиято територия е седалището на предприятието.

Подаването може да се осъществи чрез лицензиран пощенски оператор илипо електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, включително чрез профил в Системата за сигурно електронно връчване.

В периода на стриктно прилагане на мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, Агенцията по заетостта не препоръчваподаването на уведомлението да се извършва чрез посещение на съответното бюро по труда, но и няма да бъде отказан приемът на уведомление на място.

Агенцията по заетостта напомня, че работодателите нямат задължение да уведомят бюрото по труда за работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, както и че тези места не се вземат предвид при отчитане изпълнението на квотата по чл. 38 ал. 1 от ЗХУ.

Образецът на уведомление и Процедурата за подаване на уведомления за заемане на работни места за хора с трайни уврежданиясъгласно чл. 41 от ЗХУ са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта и са достъпни на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/uvedomlenie-ot-rabotodatel-zhu/.

Източник: Агенция по заетостта

Справяне със стреса, възникващ по повод заразата с COVID-19

pastedGraphic.png

Справяне със стреса, възникващ по повод COVID-19

Нормално е да се чувствате тъжни, стресирани, объркани, уплашени или ядосани по време на криза. Затова може да следвате следните полезни съвети:

 • Помнете, че няма никаква полза от паниката. Когато сме стресирани, способността на имунната система да се бори с антигените е намалена. Ето защо ставаме по-податливи на инфекции.
 • Разговорите с хора, на които имате доверие, могат да помогнат. Свържете се с приятелите и семейството си.
 • Ако трябва да си останете у дома, поддържайте здравословен начин на живот – включително правилна диета, сън, упражнения и социални контакти с близки вкъщи и по имейл и телефон с други семейства и приятели.
 • Не използвайте цигари, алкохол или други наркотици, за да се справите с емоциите си.
 • Акцентирайте върху фактите. Съберете информация, която ще ви помогне точно да определите риска, за да можете да вземете разумни предпазни мерки. Намерете надежден източник, на който можете да се доверите, като уебсайт на СЗО или държавна агенция за обществено здраве.
 • Ограничете напрежението, притеснението и вълнението, като намалите времето, което вие и вашето семейство прекарвате в гледане или слушане на медийно отразяване, което възприемате като прекалено или разстройващо.
 • Възползвайте се от умения, които сте използвали в миналото, които са ви помогнали да се справите с други неприятности в живота ви.
 • Ако се чувствате пренапрегнати, говорете със здравен работник или съветник. Изгответе си план, къде да отидете и как да потърсите помощ за нуждите на физическото и психичното здраве, ако се налага.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, Професор д-р Тодор Кантарджиев дмн, съветва:

„Препоръчвам на хората да се приема повече витамин D. Всички мерки, които се взимат по време на пика на грипната епидемия, преминал преди няколко седмици, трябва да се вземат и сега. Да се ограничават контактите, да се мият ръцете и ако няма маски, да се слагат шалове на устата“.

pastedGraphic_1.png

Ползвани информация и материали от следните източници:

 • Световната здравна организация
 • Европейски център за превенция и контрол на заболяванията
 • Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Основни защитни мерки срещу новия коронавирус

Основни защитни мерки срещу новия коронавирус

 • Мийте ръцете си често

Редовно и старателно почиствайте ръцете си с разтриване на ръце на алкохолна основа или ги измивайте със сапун и вода.

Защо? – Измиването на ръцете си със сапун и вода или използването на разтвор за ръце на алкохолна основа убива вируси, които може да са на ръцете ви.

 • Поддържайте социално дистанциране

Поддържайте поне 1 метър разстояние между себе си и всеки, който кашля или киха.

Защо? – Когато някой кашля или киха, пръска малки капчици течност от носа или устата си, които могат да съдържат вирус. Ако сте твърде близки, можете да дишате капчиците, включително вируса COVID-19, ако човекът, който кашля, има заболяването.

 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата

Защо? – Ръцете докосват много повърхности и по тях могат да се полепят вируси. Веднъж замърсени, ръцете могат да пренесат вируса в очите, носа или устата. Оттам вирусът може да навлезе в тялото ви и да ви разболее.

 • Практикувайте дихателна хигиена

Уверете се, че вие ​​и хората около вас спазвате добра дихателна хигиена. Това означава да покриете устата и носа със свити лакът или тъкан, когато кашляте или кихате. След това изхвърлете използваната тъкан незабавно.

Защо? – Капки разпространява вирус. Следвайки добра респираторна хигиена, вие предпазвате хората около вас от вируси като настинка, грип и COVID-19.

Важно! Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете медицинска помощ по-скоро!

Препоръчително е да си останете вкъщи, ако изпитвате неразположение. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ и се обадете предварително. Следвайте указанията на местния здравен орган.

Защо? – Националните и местните власти ще разполагат с най-актуалната информация за ситуацията във вашия район. Обаждане предварително, ще позволи на вашия доставчик на здравни услуги бързо да ви насочи към подходящото здравно заведение. Това също ще ви защити и ще ви помогне да предотвратите разпространението на вируси и други инфекции.

Какви са препоръките за предотвратяване на  предаването на коронавирус?

pastedGraphic_1.png

Стандартните препоръки за предотвратяване 

 разпространението на инфекция включват:

 • Често почиствайте ръцете, като използвате препарат за ръце на основата на алкохол или сапун и вода
 • Когато кашляте и кихате, покрийте устата и носа с огънат лакът или някаква тъкан – изхвърлете веднага тъканта и измийте ръцете си
 • Избягвайте близък контакт с всеки, който има треска и кашлица
 • Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете медицинска помощ рано и споделете предишната история на пътуването с вашия лекар
 • Когато посещавате пазари на живо в райони, в които понастоящем има случаи на нов коронавирус, избягвайте директния незащитен контакт с живи животни и повърхности, които са били в контакт с животни

pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.png

 • Трябва да се избягва консумацията на сурови или подхранвани животински продукти. Със суровото месо, млякото или субпродуктите трябва да се работи внимателно, за да се избегне кръстосано замърсяване с неварени храни, съгласно добрите практики за безопасност на храните.

.pastedGraphic_4.pngpastedGraphic_5.png

Мерки за защита на лица, които са в или наскоро посетили (последните 14 дни) райони, където COVID-19 се разпространява

 • Следвайте указанията, описани в препоръките за предотвратяване на предаването на коронавирус.
 • Останете вкъщи, ако започнете да чувствате неразположение, дори с леки симптоми като главоболие и лек хрема, докато не се възстановите.

Защо? Избягването на контакт с други хора и посещенията в медицински заведения ще позволят на тези заведения да работят по-ефективно и ще помогнат да защитите вас и другите от възможни вируси COVID-19 и други вируси.

 • Ако развиете треска, кашлица и затруднено дишане, незабавно потърсете лекарска помощ, тъй като това може да се дължи на респираторна инфекция или друго сериозно състояние.

Защо?  Предварително обаждане, ще позволи на вашия личен лекар или здравна служба, бързо да ви насочат към подходящото здравно заведение. Това също ще помогне за предотвратяване на възможно разпространение на COVID-19 и други вируси.

pastedGraphic_6.png

Информация за пътуващите

Самото изследване на температурата, при излизане или влизане в дадена държава, не е ефективен начин за спиране на международното разпространение, тъй като заразените индивиди могат да бъдат в инкубационен период, може да не проявяват явни симптоми в началото на заболяването или да разсеят треска чрез използването на антипиретици.

В допълнение, подобни мерки изискват значителни инвестиции за това, което може да носи малки ползи. По-ефективно е да се предоставят съобщения и препоръки за превенция на пътниците и да се събират декларации за здраве при пристигане, с данни за контакт на пътниците, за да се даде възможност за правилна оценка на риска и евентуално проследяване на контакт на пристигащите пътници.

pastedGraphic_7.png

Препоръки към пътуващите в други държави

Препоръчително е пътуващите, които са болни, да забавят или избягват пътуването до засегнатите райони, по-специално за възрастни пътници и хора с хронични заболявания или основни здравни състояния.

Общите препоръки за лична хигиена, етикет за кашлица и поддържане на разстояние поне един метър от лица, проявяващи симптоми, остават особено важни за всички пътуващи. Те включват:

 • Извършвайте хигиена на ръцете често, особено след контакт с дихателни секрети. Хигиената на ръцете включва или почистване на ръцете със сапун и вода, или с разтриване на ръка на алкохолна основа. За предпочитане са разтриващите се на алкохол ръце, ако ръцете не са видимо замърсени; измийте ръцете със сапун и вода, когато са видимо замърсени;
 • Покрийте носа и устата си с огънат лакът или хартиена тъкан, когато кашляте или кихате и изхвърляте веднага тъканта и извършвате хигиена на ръцете;
 • Въздържайте се от докосване на устата и носа;
 • Медицинска маска не е необходима, ако не проявява никакви симптоми, тъй като носенето на маска – от всякакъв вид – не защитава хора, които не са болни.  Ако трябва да се носят маски, важно е да се следват най-добрите практики за носене, сваляне и изхвърляне на тях и за хигиена на ръцете след отстраняване.
 • Внимавайте какво консумирате!

pastedGraphic_8.png

 • Що се отнася до всяко пътуване, пътуващите също се съветват да спазват правилни хигиенни практики, включително петте ключа за безопасност на храните , както и препоръки за намаляване на риска от предаване на възникващи патогени от животни на хора на живи пазари .