Нов Закон за хората с увреждания и ново задължение за работодателите- 2019г.

От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.), който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.
С него се вменява ново задължение за работодателите с 50 и над 50 работници и служители с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания. Работодателите трябва да назначат такива работници, съгласно квота както следва:
– Работодател с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания
– Работодател със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

До момента работодателите бяха задължени да определят места за трудоустрояване, съгласно чл.315 от КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях бяха за лица с трайни увреждания.

В чл. 38, ал. 2 от новия Закон за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от КТ, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата за лица с трайни увреждания.

Все още има неясноти по отношение на конкретните правила, по които трябва да се изпълняват квотите.
По реда на чл. 41, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки ще сe определят с правилника за прилагането на Закона. Съгласно § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона, до 31 март 2019 г. включително Министерският съвет приема правилник за прилагането на Закона. Алтернативните мерки, насочени към подкрепа и насърчаване заетостта на хората с трайни увреждания, предстои да бъдат разписани детайлно в правилник за прилагането на Закона и всеки работодател ще има възможност да прибегне до тях в случай, че не желае да изпълни квотните задължения.

Предвидено е, ако работодател не желае да изпълни задължението за назначаване на хора с трайно увреждане да дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. А ако не изпълни и това си задължение му се налага глоба от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 4000 до 10 000 лв.