Култура на безопасност

Организация, която има адекватна или положителна култура на безопасност, е тази, която цени и има силен фокус върху безопасността.

Какво е култура на безопасност?

Следните елементи са идентифицирани като характеристики на добрата култура на безопасност (Reason, 1997):

а)  Култура на информираност: Организацията събира информация за произшествия и инциденти и извършва активни мерки за противодействие чрез одити за безопасност и проучвания на климата за безопасност.

б) Култура на докладване : Всички служители съобщават за инциденти или допуснати отклонения и участват в проучвания, одити и други дейности по безопасността.

в)  Култура на справедливост: Атмосферата на доверие насърчава и възнаграждава служителите за предоставяне на информация за грешки и инциденти. Служителите знаят, че ще получат справедливо отношение за всяка грешка, която допуснат.

г) Гъвкава култура: Организацията има способността да променя практиките си.

д)  Култура на обучение: Организацията подобрява безопасността, като се учи от доклади за инциденти, одити за безопасност и т.н.

Добрата култура на безопасност изисква от топ мениджърите да заемат водеща роля и да служат като добри примери. Ангажиментът на мениджъра към безопасността и способността на компанията да използва информацията за разработване и подобряване на безопасни работни практики са може би най -важните елементи от културата на безопасност в рамките на една организация. Добър начин за създаване на система за докладване на инциденти и ограничаване на административната тежест е използването на електронни устройства за запис на данни, като бордови компютри и записващи устройства на събития („черни кутии“). Те ни позволяват да регистрираме и анализираме поведението при шофиране, като по този начин придобиваме представа за стила на шофиране (например количеството на силно спиране) и опасното поведение. Може да се разкрият връзки между небезопасно шофиране и произшествия и да действат като важни стимули за инвестиране в безопасност и изграждане на по-добра култура на безопасност.

Схемите за култура на безопасност изискват ръководителите видимо да се ангажират с безопасността. Това е трудно, когато работниците обикновено са далеч от помещенията на компанията, какъвто е случаят с професионалните шофьори. И все пак примери показват, че ръководството може да насърчава безопасното поведение на пътя, като подчертава стойността на безопасното шофиране, насърчава споделянето на информация за произшествия и близки пропуски и обсъжда основните причини за произшествия.

Свържете се с нас, ако желаете да подобрите безопасността във вашата работа или искате да се консултирате и да създадете култура на безопасност във вашата компания.