Нова заповед на здравния министър и ангажимент на работодателите

Със заповед на здравния министър от 21 октомври 2020 се задължават всички работодатели:

  • Работодателите трябва да осигурят редовно дезинфекциране и да не допускат до работните помещения лица със симптоми на респираторни заболявания.
  • Работодателите трябва също така да направят и извънреден инструктаж на персонала си за правилна хигиена на ръцете, като подробна инструкция за това е дадена в приложение към самата заповед.
  • да осигуряват физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице
  •  Осигуряването на лични предпазни средства също е грижа на работодателите.
  • „Работният процес на колективните органи за управление и на служителитеда се провежда при възможност в дистанционна форма(надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени“,

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция Собствениците на търговски обекти или предоставящите различни услуги се задължават да осуигурят дистанция най-малко от 1,5 м между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито. Също така те трябва да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и да поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцетеиносене на защитни маски на лицетопри посещението на съответния обект.