Промени в Наредбата за отпуските от месец юли 2018

Подаване на декларация по чл. 15 – краен срок 30.04.2024!

Напомняме, че срокът за подаване на декларация  по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за предходната година  е до 30-ти април 2024 г!

Съгласно чл. 14 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява врeменна заетост, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Редът и начинът на подаване на декларацията са определени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Ако имате въпроси или затруднения с попълването на декларацията не се колебайте да се свържете с нас: