Промени в Наредбата за отпуските от месец юли 2018

Промени в Кодекса на труда от Август 2022

С приетите изменения на Кодекса на труда (КТ) в националното ни законодателство се въвеждат изискванията на две директиви на Европйския съюз относно прозрачни и предвидими условия на труд и относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

В Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, като промените влизат в сила, считано от 01.08.2022 г.

По-важните промени, който внасят нововъведенията са следните:

Повишена информираност относно елементите на трудовите правоотношения

Създава се задължение за работодателя да предоставя информация на служителя най-късно до влизане в сила на изменението на трудовото правоотношение. Преди изменението задължението му беше – при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Целта е информацията да стане известна на служителя своевременно, за да се гарантира нужната степен на прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове.

Срочен трудов договор със срок за изпитване

Въвежда се изискване, когато трудовият договор е с определен срок, по-кратък от една година, срокът за изпитване да е до един месец.

Допълнителен труд при друг работодател

С изменението на разпоредбата на чл. 111 от КТ забраната за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради съображения за защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси. По този начин в трудовия договор по основното трудово правоотношение вече няма да може да се уговори обща забрана за сключване на трудов договор за допълнителен труд, каквато практика имаше преди.

Изменение на трудовото правоотношение

Изрично се предоставя възможност на служителя писмено да предлага на работодателя изменение на трудовото правоотношение във връзка с преминаване от срочен на безсрочен трудов договор и/или от непълно на пълно работно време.

Едновременно с това се създава задължение за работодателя, ако не приеме отправеното предложение, да уведоми писмено служителя в срок до 1 месец, като мотивира отказа си. Изключение е, когато предложението е направено повече от два пъти за период от една година, работодателят не е задължен да предоставя мотивиран писмен отговор на служителя.

Прозрачност в условията на труд

Създават се задължения за работодателя да запознава служителя с правилата и процедурите за определяне на индивидуалната работна заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ, както и информация за осигуряваните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Важно: Според становища на различни адвокати с цел възможност за доказване при един евентуален трудов спор пред съда, работодателя следва да запознава служителите с тези условия срещу подпис.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Изменят се правилата за едностранно предоставяне от страна на работодателя на платения годишен отпуск на служителя, когато при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни служители. С въпросното изменение изрично се посочва, че работодателят може едностранно да предостави ползването на отпуск дори когато служителят не е придобил минимално изискуемия 4-месечен трудов стаж за възникване на правото на ползване на платен годишен отпуск.

Професионалната квалификация на служителите

В чл. 228а от КТ изрично се регламентира, че всички разходи, свързани с обучението за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите, са за сметка на работодателя, когато задължението му за осигуряване на обучението произтича от нормативен акт, колективен трудов договор или от споразумение между страните по трудовия договор.

Времето на обучението ще се отчита като работно време с произтичащите от това права на служителя, включително правото да получава трудово възнаграждение, право на непрекъсната междудневна и седмична почивка и други. Когато е възможно, обучението следва да се провежда по време на работа, в рамките на установеното работно време на служителя, което е предпоставка за пълноценно участие в обучението, без да се намалява почивката на наетото лице.

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Регламентира се индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в полза на бащата (осиновителя) с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. В тази връзка се променят и разпоредби в Кодекса за социално осигуряване. А в Закона за здравното осигуряване се урежда здравното осигуряване на лицата, като вноската за периода на отпуска е за сметка на работодателя.

Права на служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Гарантира се правото на служителя да получи мотивиран писмен отговор от работодателя, когато писмено е поискал изменение на трудовото правоотношение с цел съвместяване на личния и професионалния живот, но работодателят не приеме направеното от служителят предложение. Нормативно са определени случаите, при които служителят има право да предложи на работодателя изменение на трудовото правоотношение за определен период.

От това право могат да се ползват служители, които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст, както и тези, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.