Промени в Наредбата за отпуските от месец юли 2018

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Обнародвано е  Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което са направени промени  Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Постановлението влиза в сила от 1 август 2022 г., с изключение на § 1, т. 1 – 7 и на § 2, т. 7, които влизат в сила от 30 септември 2022 г.

С направените промени се регламентират редът за:

  • установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му;
  • установяване на реда при сумирано изчисляване на работното време за информиране на работниците и служителите с изготвените графици в Правилника за вътрешния трудов ред
  • ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);

С текста на Постановлението и подробните изменения/допълнения в съответните членове може да се запознаете тук: Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет