Удължаване на епидемиологичната обстановка до края на септември 2020

Епидемиологична извънредна обстановка е удължена до края на септември като на този етап не се предвиждат нови ограничителни мерки срещу заразата, но работодателите следва да продължат да прилагат противоепидемичните мерки, приети със заповед на Министъра на Здравеопазването – Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

 

Съгласно заповедта всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност следва да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите следва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. С приложение към заповедта е определен алгоритъм за дезинфекционните мероприятия на работните места.

Препоръчителни мерки за работодатели срещу разпространението на Covid-19, могат да се намерят на български език на сайта на Министерството на здравеопазването. Те са разработени от Световната здравна организация.